Förgiftning - narkotiska medel, (Toxidrom) - Janusinfo

Narkotiska medel, (Toxidrom)

Delvis från Läkartidningen 2011

Ämne Akut intoxikation Abstinens­symtom
Sedativt/ hypnotisksyndrom
Bensodiazepiner
Zopiklon/Zolpidem
Etanol; GHB
Pupiller normala; lågt blodtryck och hypoventilation förekommer; hyporeflexi; ataxi; sluddrande tal; koma; chock sällsynt. Darrningar; sömnsvårigheter; feber; krampanfall;  agitering; delirium; psykos.
Opioidsyndrom
Morfin
Opium
Heroin
Oxykodon
Metadon
Pupiller knappnålsstora, fixerade; lågt blodtryck och hypoventilation; koma; chock; lungödem. Omtöckning – en del patienter kan dock vara klara och orienterade. Nedsatt muskeltonus. Pupiller dilaterade, reagerar för ljus; muskelsmärtor och ryckningar; diarré; dehydrering; svaghet; gåshud; frysningar; rinnsnuva; tårflöde; gäspningar; motorisk oro, efterföljd av sömn.
Centralstimulerande
Metamfetamin
Efedrin
Koffein
Ketamin
Fenmetralin
Pupiller normala eller dilaterade, reagerar för ljus; förhöjt blodtryck; hjärtarytmier; hyperreflexi; svettning; ytlig andning; hög feber; cirkulationskollaps. I mildare fall opåverkat sensorium; i svåra fall förvirring, paranoida idéer, stereotypier, irritabilitet och aggressivt beteende. Även om klassiskt fysiskt beroende ej förekommer ses abstinenssymtom i form av somnolens, muskelsmärtor, glupande aptit, depression, apati.
Kokain Upplivade, pigga, ”höga”, paranoiskt tillstånd, stirriga, konstiga. Kramper och hjärtarytmier. Direkt efter ruset markerad dysfori och ångest, varar timmar–dygn.
Cannabis
Marijuana
Hash
Sötaktig andedräkt. Pupiller normala; rodnad konjunktiva; takykardi eller postural hypotension. Förvrängning av kroppsuppfattning; hallucinationer sällsynta. Glömmer samtalsämnet under samtal. Ganska ofta långvariga insomnings­svårigheter i
övrigt inga specifika symtom.
Hallucinogener
LSD
Psilocybin
Meskalin 
Pupiller dilaterade, reagerar för ljus; blodtrycksstegring; hyperreflexi; svettning; oro; förvrängd kroppsuppfattning och sinnesintryck; synhallucinationer; överkänsliga för ovänligt beteende. Inga specifika symtom.
Antikolinergt syndrom
Atropin, scopolamin
Belladonna o a växter
Akineton, TCA
Antihistaminer
Parkinsonmediciner
Pupiller dilaterade, fixerade.
Rodnad torr hud och munslemhinna; urinretention. Förvirring; desorientering; amnesi; inadekvata svar; synhallucinationer; ändrad kroppsuppfattning.
Inga specifika symtom
Serotonergt syndrom
SSRI, TCA
MAO-hämmare
Ecstacy (MDMA)
Medvetandepåverkan
Hypertermi
Ökad muskeltonus
Muskelrigiditet
 
Kolinergt syndrom
Kolinesteras­hämmare
Vissa insekticider
Vissa pesticider
Nervgaser (t ex sarin)
Svettig hud; salivering;
tårsekretion; kräkning; diarré; urininkontinens.
 

Uppdaterad: 2017-09-22