Metformin

Hitta i sidan


  Definition

  Förgiftning/överdos med metformin (Glucophage) eller kombinationsmedel (Avandamet, Janumet).


  Klinisk bild

  Metformin i hög koncentration i blodet kan leda till svår laktacidos. Detta är förenat med hög mortalitet om inte behandling sätts in omedelbart. Metformin är dock inte nefrotoxiskt. Låg risk för hypoglykemi utom i kombination med insulin och eller sulfonureider. Följande kliniska situationer kan särskiljas. Förhöjt laktat.

  • Akut intoxikation med hög dos hos njurfrisk patient utan underhållsbehandling ger vanligen inte allvarlig laktacidos.
  • Risk för allvarlig laktacidos vid överdosering hos patient med metforminbehandling vid sänkt njurfunktion. Acidosen kan utvecklas sent, 10-20 timmar efter överdosen.
  • Intoxikation med terapeutiska doser hos patienter med nedsatt njurfunktion. Oftast har njurfunktionen försämrats akut. Dessa fall är betydligt vanligare än de två ovanstående grupperna.


  Symtom


  • Gastrointestinala med illamående, kräkning, buksmärtor, diarré.
  • Mentala med förvirring, somnolens, kramper, koma i svåra fall.
  • Hyperventilation på grund av acidos.
  • Hypotension och svårbehandlad chock på grund av laktatacidos.
  • Multiorgansvikt i mycket allvarliga fall. Hypotermi.


  Utredning

  Blodprover: Elektrolyt-, leverstatus. Urea. Följ kreatinin och glukos.

  Blodgaser med laktat. Artär-pH kan vara normalt i lindriga fall med respiratorisk kompensation.


  Behandling

  Metforminbehandlingen avbryts omedelbart. I regel indikation för intensiv-vård om laktat >5 mmol/l.

  Akut intoxikation

  1. Ventrikelsköljning och tillförsel av 50 g aktivt kol om misstanke på stort tablettintag under de senaste 2 timmarna.
  2. Vätsketerapi med inf Ringer-Acetat, 2000 ml under första timmarna beroende på hydreringsgrad, njurfunktion, diures mm.
  3. Vid uttalad acidos med pH <7,0 ge 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml) under 30 minuter.
  4. Vid uttalad laktacidos (P-Laktat >15 mmol/l) hos patient med njurpåverkan rekommenderas hemodialys (HD) alternativt CVVHD (kontinuerlig hemodialys).
  5. Vid hypotension i första hand vätska, därefter noradrenalin.

  Ackumulation av metformin på grund av njurinsufficiens

  1.  Sätt ut metformin och njurpåverkande farmaka. Behandla hypoglykemi.
  2. Ge rikligt Ringer-Acetat och följ timdiuresen (helst >150 ml/tim). Vid uttalad acidos med pH <7,0 ge infusion natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml), 200 ml under 30 minuter.
  3. Dialys (HD eller CVVHD) på vid indikation vid grav laktatacidos, se punkt 4 ovan.

  Uppdaterad: 2017-09-22