NSAID

Hitta i sidan

  Överdosering har god prognos även vid stor överdos, >2 g. Tillstånd som kräver skärpt observation:  Njursjukdom, hjärt- eller leverinsufficiens, SLE, hypovolemi och långvarig NSAID-behandling.


  Klinisk bild

  Om patienten varit symtomfri i 6 timmar är förgiftningsrisken liten.

  Gastrointestinala: Halsbränna, illamående, kräkningar, buksmärtor.

  CNS: Yrsel, tinnitus, huvudvärk och trötthet. Mindre vanligt är nystagmus, diplopi, psykos, delirium och kramper.

  Njurar: Viss risk för reversibel njurpåverkan, framför allt hos riskpatienter.

  Metabola: Ödemtendens beroende på natrium- och vätskeretention. Metabolisk acidos ses någon gång i svåra fall.


  Utredning

  Blodprover: Hb, elektrolytstatus, ASAT och ALAT. Sedvanliga ”Intoxprover”. Vid massiv förgiftning även syrabas- och koagulationsstatus.


  Behandling

  Behandlingen är enbart symtomatisk.

  1. Kol 50 g om dos inom 2 timmar.
  2. Vid GI-besvär ges PPI, t ex omeprazol/esomeprazol iv.
  3. Vätska po och iv för god diures.
  4. Diazepam vid kramper.

  Uppdaterad: 2017-09-22