Pregabalin

Hitta i sidan


  Definition

  Antiepileptikum (Lyrica) med måttlig toxicitet. GABA-analog. Används även vid smärtbehandling. Liten erfarenhet av överdoser. Plasmakoncentration av pregabalin saknar betydelse som vägledning för behandling. Symtomdebut inom 1 timme. Tre gram till vuxen gav medvetandesänkning och krampanfall.


  Kliniska fynd

  Lindriga CNS symtom som trötthet, yrsel och huvudvärk är vanligast. Medvetslöshet kan uppkomma. Kramper har beskrivits i enstaka fall. Förlängd PQ-tid, sänkt trombocyttal, övergående leverpåverkan och rabdomyolys finns beskrivet vid terapeutiska doser.


  Utredning

  Blodprover: Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

  EKG.


  Behandling

  1. Kolsuspension om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp. Ventrikelsköljning bara aktuellt vid massiv överdos.
  2. Symtomatisk behandling i första hand. Övervakning av medvetandegrad.
  3. Diazepam vid kramper
  4. Hemodialys kan övervägas vid massiv överdos och njursvikt.

  Uppdaterad: 2017-09-22