Quetiapin

Hitta i sidan


  Definition

  Antipsykosmedel (Seroquel, Alzen, Quentiapine). Blockerar serotonin- och dopaminreceptorer i hjärnan. Även antihistamin och antikolinerg verkan. Strukturellt liknande klozapin och TCA. Intag av 2-5 g innebär risk för måttlig förgiftning; >5 g risk för allvarlig förgiftning. Vid intag av depotpreparat kan symtomen komma först efter 5 timmar.


  Kliniska fynd


  • Medvetandesänkning, växlande med agitation, mios, trög pupillreaktion, kramper. Extrapyramidala biverkningar. Yrsel, ortostatism.
  • Illamående, kräkningar.
  • Takykardi, hypotension, cirkulationssvikt, förlängd QT-tid, breddökning av QRS, VES, VT, AV-block. Arytmier vid massiv överdos.
  • Andningssvikt på grund av CNS-depression.
  •  Malignt neuroleptikasyndrom.


  Utredning


  • Elektrolytstatus och blodgaser
  • EKG


  Behandling


  1. Eventuellt ventrikelsköljning vid tabletter  och/eller kolsuspension po. Upprepat kol om depottabletter.
  2. Överväg tarmsköljning (Laxabon) vid intag av depot-beredning.
  3. Övervakning av medvetande, andning, cirkulation och hjärtrytm.
  4.  Vid hypotension ges vätska och eventuellt noradrenalin, undvik betaR2R-stimulerande medel.
  5. Vid kramper inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1-2 ml iv.
  6. Vid extrapyramidala biverkningar inj biperiden (Akineton) 5 mg/ml, 0,5-1 ml iv.
  7. Fysiostigmin kan prövas vid centrala antikolinerga biverkningar.

  Uppdaterad: 2017-09-22