Esofagusvaricer med blödning

Hitta i sidan


  Bakgrund

  Många patienter med levercirrhos utvecklar portal hypertension och esofagusvaricer. Om en patient med konstaterad eller misstänktcirrhos har tecken till gastrointestinal blödning (melena och/eller hematemes) ska denna behandlas som varicerblödning tills motsatsen är bevisad. Mortaliteten vid varicerblödning är ca 20 %. Behandlingen syftar till att stoppa blödningen, reblödning, motverka infektioner och andra komplikationer till leversvikt.


  Behandling


  • Initialt handläggning, se program ”Gastrointestial blödning – övre”.
  • För att minska trycket i varicerna: Inj terlipressin (Glypressin) 2 mg x 6 iv i 2-5 dagar (vid vikt <50 kg; initial dos 2 mg sedan 1 mg x 6 iv).
  • Antibiotikaprofylax: Inj Cefotaxim 1 g x 2 eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 iv.
  • Vid gastroskopi behandlas varicer genom ligering.
  • Vid svårkontrollerad blödning överväg behandling med esofagusstent, ev Sengstakensond eller transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt.
  • Vid betydande mängd ascites bör terapeutisk buktappning utföras.
  • Laktulos 670 mg/ml, 50-100 ml per dygn efter genomförd gastroskopi för att minska risk för encefalopati. Om patienten inte kan svälja administrering via ventrikelslang.
  • Eftersträva Hb runt 70-90 g/l och ett systoliskt tryck runt 90 mmHg. Övertransfundering ökar risk för reblödning.
  • Överväg trombocyttransfusion vid TPK <50.

  Sekundärprofylax: Fortsatta endoskopiska behandlingar med ligering av esofagusvaricer. Icke-kardioselektiv betablockare, tabl propranolol (Inderal), 10 eller 40 mg, dygnsdos 60-120 mg. Minska vilopulsen med 25 %, dock ej <50 slag/min eller systoliskt blodtryck <90 mmHg.

  ICD-kod: I85.0


  Uppdaterad: 2017-09-22