Neutropeni och feber under cytostatikabehandling

Hitta i sidan


  Definition

  Patienter med neutrofila <1,0 x 109/l har cytostatikautlöst neutropeni. Patienter med neutrofila <0,5 x 109/l har svår cytostatikautlöst neutropeni.


  Klinisk bild

  Ökad risk för bakterie- och svampinfektioner. Patienten har feber med eller utan allmänsymtom som frossa, muskelvärk, huvudvärk eller mag- och tarmsymtom. Observera centrala infarter, hosta som tecken på pneumoni eller chocktecken (hypotoni och takykardi). Notera hudutslag (septiska embolier).


  Utredning

  Hög prioritet med utredning och start av behandling.

  Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, B-Celler, CRP. Status med särskild upp­märksamhet på infektionsfokus. Blododling x 2 samt odlingar från misstänkta lokaler. Lungröntgen vid luftvägssymtom.


  Behandling

  Inläggning. Alltid diskussion med hematolog eller berörd specialist. Detta gäller även patienter med neutrofila mellan 0,5–1,0 x 109/l och låggradig feber. Bredspektrumantibiotikum iv startas snarast efter odlingar. Val av antibiotika diskuteras med infektionsläkare vb.


  Uppdaterad: 2017-09-22