Trombocytos

Hitta i sidan


  Definition

  TPK >600 x 109/l. Väsentligt ökad trombosrisk vid TPK >1000 x 109/l. Vid TPK >1500 x 109/l ökad blödningsrisk.


  Orsaker

  Ofta sekundär till blödning, trauma, infektion eller operation. Primär blodsjukdom, essentiell trombocytos är sällsynt.


  Klinisk bild

  De flesta patienter med trombocytos är asymtomatiska. Ibland föreligger värk i fingrar eller tår. Tromboemboliska komplikationer förekommer.


  Utredning

  Leta efter tecken på infektion, blödning eller trauma i status. Penetrera intag av läkemedel som kan bidra till blödning samt ta alkoholanamnes då trombocytos ofta föreligger hos missbrukare under tillnyktring.

  Blodprover: Blodstatus, järn, ferritin, CRP. Blödningstid. Överväg ben­märgsprov.

  JAK2 mutationsanalys positiv hos ca 60 %.


  Behandling

  Patienter med TPK >1500 x 109/l är inlägg­ningsfall. Behandling riktas mot grundsjukdomen. Vid trombembolisk komplikation kontakt med hematolog för eventuell akut benmärgshämmande behandling. Dessa fall behandlas också med terapeutisk dos lågmolekylärt heparin. Asymtomatiska patienter med TPK 1000-1500 och normal blödningstid insätts på tabl Trombyl 75 mg x 1 i väntan på utredning. ASA ska ej ges vid TPK >1500. Vid förlängd blödningstid och TPK 1000-1500 diskutera med hematolog.

  Om ingen uppenbar orsak till trombocytosen kan identifieras vid akutbesök sker fortsatt utredning på hematologmottagning.

  ICD-kod: Essentiell trombocytemi D47.3; Essentiell trombocytos D75.2


  Uppdaterad: 2017-09-25