Akut hjärtinfarkt – definitioner, diagnoskriterier

Hitta i sidan


  Definition

  Myokardischemi orsakad av plötsligt försämrat blodflöde i ett eller flera av hjärtats kranskärl. 

  ST-höjningsinfarkt (STEMI): EKG visar nytillkommen ST-höjning, vänstergren­block och/eller ny Q-våg. Orsakas av trombotisk ocklusion, i regel på grund av plackruptur.

  Instabil kranskärlssjukdom/instabilt koronart syndrom: Detta begrepp omfattar ”icke ST-höjningsinfarkt” (NSTEMI) och ”instabil angina pektoris”. Diagnosen styrs av troponin T i blodprov. EKG kan visa övergående ST-höjningar, ST-sänkning eller T-vågsinversion. Orsakas av trombotisk ocklusion, tät stenos eller tromb med perifer emboli.


  Akut hjärtinfarkt  - diagnoskriterier

  Troponinstegring över beslutsgränsen för aktuell metod och där minst 2 troponin-bestämningar med minst 6 timmars intervall visar ett stigande eller sjunkande förlopp. Plus minst ett av följande:

  •  Typiska symtom: Bröstsmärta av ischemisk karaktär under mer än 15 minuter eller akut hjärtsvikt utan annan förklaring.
  • EKG förändringar: Utveckling av patologisk Q-våg* i minst 2 avledningar alternativt ischemiska ST-förändringar* eller nytillkommet vänstergrenblock (LBBB). Infarktdiagnostik vid LBBB, se nedan, Sgarbossakriterier. Högergrenblock är inget hinder för infarktdiagnostik.
  • Bildbevis på nytillkommen förlust av viabelt myokardium eller ny regional väggrörelseabnormitet.

  * Patologisk Q-våg: Duration ≥0,03 s och >25 % av R-vågens amplitud.

  * Ischemiska ST-förändringar: Ny ST-höjning (i frånvaro av tecken på vänsterkammarhypertrofi och LBBB) i två angränsande avledningar ≥1 mm, förutom i avledning V2–V3 där följande gäller: ≥2,5 mm hos män <40 år, ≥ 2 mm hos män >40 år och ≥1,5 mm hos kvinnor. Ny horisontell eller nedåtsluttande ST-sänkning ≥0,5 mm i två angränsande avledningar.

  Sgarbossa kriterier för diagnostik av STEMI vid vänstergrenblock och klinik tydande på akut hjärtinfarkt

  Bild vänster: ST-höjning ≥1 mm i en avledning med positiv QRS  - 5 poäng
  Bild mitten: ST-sänkning ≥1 mm i V1, V2 eller V3  - 3 poäng
  Bild höger: ST-höjning >5 mm i avledning med negativ QRS  - 2 poäng
  Summa ≥3 poäng; 90 % specificitet för hjärtinfarkt (STEMI); 38% sensitivitet.

  Fem olika typer av hjärtinfarkt

  Ökning av troponin vid annan sjukdom med hjärtpåverkan klassas ej som hjärtinfarkt. Tilläggskoder till ICD-10 medger klassificering i de olika typerna (U98.1-U98.5).

  Typ 1: Hjärtinfarkt orsakad av ischemi genom trombosbildning i kranskärl på grund av plackerosion eller -ruptur.

  Typ 2: Hjärtinfarkt orsakad av imbalans mellan syre-/blodtillförsel till myokardiet och behov. Minskad tillförsel kan bero på kärlspasm, hypotension, hypoxi, anemi mm. Ökat behov kan orsakas av kraftig ansträngning, takyarytmi mm.

  Typ 3: Plötslig död när omständigheterna talar för akut hjärtischemi men diagnosen inte har bekräftats med markörstegring.

  Typ 4a: PCI-orsakad infarkt. Troponin minst 3 x över referensvärdet.

  Typ 4b: Infarkt orsakad av stenttrombos.

  Typ 5: Infarkt orsakad av CABG. Troponin 5 x över referensvärdet.

  Beslutsgränser för högsensitivt troponin T

  Beslutsgräns för akut myokardskada är med högsensitivt troponin T >14 ng/l. Vid låga nivåer, bör man ha en ökning om minst 100 % vid ett initialt värde under 10 ng/l (t ex 9 till ≥18 ng/l) och vid initiala värden mellan 10-50 ng/l bör en ökning vara minst 50 % för att anses säkerställd. Vid liten, eller några dagar gammal myokardskada, kan kurvförloppet vara mindre uttalat eller sjunkande.

  Med högsensitiv metod ser man ofta lätt förhöjda värden hos äldre (>65 år) och vid vissa medicinska tillstånd, se nedan. Första troponinvärdet är då svårbedömt innan andra värdet är känt. Detta prov tas efter 1-6 timmar.

  Hjärtsjukdomar och interventioner där förhöjda nivåer av högsensitivt troponin T kan ses trots frånvaro av ischemisk hjärtsjukdom: Klaffsjukdom, stresskardiomyopati (takotsubo), elkonvertering och defibrillering, endokardit, hjärtkontusion, hjärtkirurgi, hjärtsvikt, hypertrof kardiomyopati, inlagringssjukdomar (amyloidos, hemokromatos, sarkoidos, sklerodermi), ablationsingrepp, perimyokardit, taky- eller bradyarytmi. Primärt icke kardiologiska tillstånd: Akut stroke eller subarachnoidal-blödning, aortadissektion, vissa förgiftningar, stora brännskador, cytostatika, kraftig fysisk ansträngning, lungemboli, pulmonell hypertension, njursvikt, respiratorisk insufficiens, sepsis och septisk chock. Högsensitivt troponin ökar ej vid rabdomyolys eller perifer muskelskada.


  Uppdaterad: 2017-09-26