Prinzmetals variantangina (Spasmangina)

Hitta i sidan


  Definition

  Relativt sällsynt syndrom med akut myokardischemi som debuterar i vila och ger upphov till svår men vanligen snabbt övergående angina pektoris. Ibland allvarliga arytmier (AV-block, VT, VF) i samband med anfall. Kan leda till hjärtinfarkt vid långdragen ischemi.


  Orsaker

  Utlöses av spasm i större koronarkärl. Detta leder vanligen till övergående (5‑15 min) totalocklusion av ett eller eventuellt flera koronarkärl. Med behandling och rökstopp brukar anfallen upphöra.


  Klinisk bild

  Drabbar i regel storrökare yngre än 60 år. Patienten beskriver svår angina men vid undersökning och symtomfrihet är EKG vanligen normalt.


  Utredning


  • EKG i samband med bröstsmärta ger i regel diagnosen. På ischemiövervakning ser man ibland kortvariga episoder av ST-höjning- eller ST-sänkning. Dessa kan vara asymtomatiska. Vid svår smärta i regel påtagliga ST-höjningar och arytmier.
  • Troponin är normalt om ischemin är kortvarig.
  • Akut koronarangiografi vid akut insjuknande och (återkommande) ST-höjning i EKG. Ofta ser man ”spasmtendens” vid under­sökningen men i övrigt normala kranskärl eller insignifikant plack.
  • I regel normalt utfall av ekokardiografi och arbetsprov i fritt intervall.
  • Långtids-EKG med ST-analys kan fånga ischemiska episoder i vila.


  Behandling


  • I första hand nitroglycerin(infusion) och calciumantagonister.
  • Koronarangiografi. PCI kan övervägas vid plackfynd men det är inte säkert att anfallen förhindras.
  • Statiner och ACE-hämmare enligt rutin vid koronarsjukdom.
  • Ingen indikation för ASA, betablockad eller LMH. Klopidogrel och ASA ges efter PCI med stent.
  • Rökstopp.

  ICD-kod: I20.1


  Uppdaterad: 2017-09-26