Stroke /TIA översikt

Hitta i sidan


  Definition

  Stroke innebär akut insjuknande med fokala (eller globala) neurologiska symtom av vaskulär genes; 85 % av alla stroke är ischemiska, 10 % beror på intracerebral blödning och ca 5 % på subaraknoidalblödning. Vid transitorisk ischemisk attack (TIA) går samtliga symtom tillbaka inom 24 timmar.

  Ischemisk stroke indelning avseende etiologi

  Storkärlssjuka I63.0. Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer.

  Småkärlssjuka I63.3. Hypertensiv eller amyloid angiopati. Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer.

  Kardiell embolikälla I63.4. Oftast förmaksflimmer. Ca 70 % drabbar karotisområdet. Ovanliga orsaker: Hjärtinfarkt, endokardit, mekanisk hjärtklaff, PFO (patent foramen ovale) och myxom.

  Andra orsaker. T ex dissektion, migrän, vaskulit, sinustrombos.

  Kryptogen stroke I63.9. Ospecificerad cerebral infarkt, orsakad av okänd eller oklar orsak.


  Klinisk bild

  Karotisområdet

  • Halvsidig förlamning och/eller känselstörning i varierande grad
  • Central facialispares
  • Vid skada på dominant hemisfär: Afasi, dysartri, apraxi, agnosi
  • Vid skada i icke dominant hemisfär: Störning i spatial perception eller neglekt
  • Konjugerad blickpares, deviation conjugée (”åt skadesidan”)
  • Homonym hemianopsi (synfältsbortfall), monokulär synrubbning
  • Amaurosis fugax (ipsilateral till skadan, övergående dvs TIA)

  Vertebro-basilarisområdet

  Ca 25 % av alla stroke berör vertebraliskärlet och dess grenar. Obehandlad akut basilaristrombos har dålig prognos. Många patienter upplever varnings-TIA med något eller flera av nedanstående symtom. I andra fall sker en progress av symtomen under flera timmar. Symtomen kan också fluktuera. Trombektomi kan då vara aktuellt längre tid efter insjuknandet än 6 timmar.

  Nedanstående fynd ses i varierande frekvens.

  • Motoriska och/eller sensoriska bortfallssymtom ensidigt eller bilateralt
  • Cerebellära symtom: Ataxi, nystagmus, yrsel
  • Hjärnstamssymtom: Yrsel, svalgpares, tungpares, dysartri, dysfagi, heshet, nystagmus, känselnedsätting i en ansiktshalva, hicka
  • Homonym hemianopsi, bilateral blindhet (kortikal blindhet)
  • Konjugerad blickpares, ”tittar bort från skadan”
  • Illamående, kräkning, medvetandepåverkan

  Cerebellära infarkter kan ge allt från diskreta neurologiska symtom till svår allmänpåverkan med yrsel, bakre huvudvärk, illamående, kräkningar och ataxi. Kan snabbt progrediera.

  Basilarissyndrom med total ocklusion kan ge total hjärnstamsinfarkt med coma, tetrapares och multipla kranialnervssymtom och är ofta letal. Partiella syndrom förekommer med exempelvis ”locked-in syndrom”. Patienten kan också få konfusion och minnesrubbningar.

  Differentialdiagnoser till stroke

  Viktiga är: Epilepsi med Todds pares, hjärntumör, subduralhematom, encefalit, MS, migrän, TGA, perifer facialispares, hypoglykemi, perifer yrsel, temporalisarterit, aortadissektion, icke organiska syndrom.


  Uppdaterad: 2017-09-26