Subduralhematom

Hitta i sidan


  Definition

  Blödning, som uppstår mellan duran och araknoidean, genom skada på venerna som löper under duran.


  Orsaker

  Orsakas nästan alltid av trauma men kan i sällsynta fall uppkomma spontant. Utvecklingen av hematomet kan ske snabbt i anslutning till allvarligare skalltrauma - akut subduralhematom eller långsamt, dagar till veckor efter lindrigt skalltrauma.

  Riskfaktorer för kroniskt subduralhematom:

  • Koagulationsrubbning. Behandling med antikoagulantia eller trombocyt-hämmare.
  • Alkoholmissbruk.
  • Upprepade fall eller upprepade skalltrauma, t ex vid krampanfall.
  • Hög ålder, >65 år.


  Klinisk bild

  Akut subduralhematom domineras av huvudvärk med snabb utveckling av slöhet, somnolens, medvetandeförlust. Ibland föregånget av illamående, kräkningar och neurologiska symtom som balansrubbning, hemipares, tal- och synstörning eller kramper.

  Kroniskt subduralhematom. Traumat kan vara bortglömt eller ignorerat. Hos äldre kanske endast manifesterat som minnesstörning eller förvirring. I enstaka fall sker spontan regress.


  Utredning

  Blodprover: Blodstatus, CRP, kreatinin, glukos. Leverprover. PK vid warfarin-behandling.

  DT hjärna.


  Behandling

  Handläggning efter akut kontakt med neurokirurg.

  ICD koder. Spontant: I62.0; Traumatiskt: S06.5 + orsakskod.


  Uppdaterad: 2017-09-13