Transitorisk ischemisk attack (TIA )

Hitta i sidan


  Definition

  Akut insjuknande med fokala neurologiska symtom från karotis- eller vertebro-basilarisområdet med duration <24timmar, se symtom under Stroke/TIA översikt. Hopade TIA= två eller flera TIA inom en vecka.

  10 % av patienter med TIA utvecklar stroke inom 48 timmar.

  Amaurosis fugax är en variant av TIA: Övergående blindhet/kraftig synnedsättning med duration sekunder-minuter.


  Utredning

  Inläggningsfall.

  Blodprover dag 1: Blod-, elektrolytstatus, PK,  glukos, CRP. Dag 2: Lipider, fasteglukos, leverstatus. Patient <50 år: kardiolipin-ak, lupusantikoagulans, SR, TSH. Oral glukosbelastning dag 3-4 på strokepatienter utan känd diabetes.

  Bilddiagnostik. Lokala rutiner eller nedanstående utredningsgång.

  TIA eller amaurosis fugax (AF) med debut inom 24 tim före ankomsten:

  • Akut DT hjärna för att utesluta blödning + akut DT-angio (enligt lokal rutin) för att kartlägga eventuell kärlocklusion eller stenos aktuell för åtgärd. Detta gäller även om symtomen gått i regress. (Avvakta blodtryckssänkning).
  • Om akut DT-angio avstås så utföres DT hjärna akut för att utesluta blödning och carotis-duplex inom 2 dygn för operabla patienter.
  • Patient <50 år, alltid DT angio.

  Om mer än 24 tim förflutit utföres DT hjärna akut för att utesluta blödning och carotis-duplex inom 2 dygn för operabla patienter. Patient <50 år, alltid DT-angio.

  EKG: Alla patienter med misstanke på kardiell emboli/FF ska  även utredas med 72-tim Holter om antikoagulantia kan vara aktuellt.

  Ekokardiografi: Misstanke om kardiell emboli (utföres dock ej rutinmässigt vid känt förmaksflimmer), oklart blåsljud (endokardit?) eller andra svårbedömda hjärtfynd.

  Differentialdiagnoser som kan vara svåra att utesluta i den akuta situationen: Migränaura, transitorisk global amnesi, partiella komplexa epileptiska anfall, hypoglykemi, hyperventilation, benign yrsel, kardiell synkope, MS-skov med paroxysmala attacker.


  Behandling

  Om DT hjärna ej visar blödning ska  patienten erhålla laddningsdos Trombyl 300 mg snarast om han/hon ej redan står på ASA. Man kan överväga dubbel trombocythämning i vissa fall, diskutera med strokeläkare eller neurolog.

  TIA med kardiell embolikälla: Direktverkande antikoagulantia (NOAK).  Warfarin på särskilda indikationer.

  Operationsindikation: Symtomatisk karotisstenos omfattande >70 % av lumen. Operationen bör utföras inom 14 dagar från första symtom. Riskfaktorintervention före utskrivning: Behandla hypertoni (målvärde <135/85 mmHg). Ge tabl Atorvastatin 20-40 mg mot hyperlipidemi. Behandla diabetes mellitus. Rökstopp. Livsstilsråd.

  Bilkörning: TIA-patienter ska  avstå detta minst 1 månad. Se beslutsstöd.

  ICD-kod: TIA G45.9


  Uppdaterad: 2017-09-26