Hypertermi

Hitta i sidan


  Definition

  Akut termoregulatoriskt svikt, orsakad av ökad endogen värmeproduktion (hård fysisk ansträngning eller feber) och/eller försämrade värmeförluster (hög omgivningstemperatur/-fuktighet). Se även ”Malignt neuroleptika-syndrom” och ”Serotonergt syndrom”.


  Klinisk bild

  Värmebelastning/värmebölja. CNS-depression samt förhöjd central kroppstemperatur (>40°C). Denna kan initialt vara något lägre beroende på prehospitala åtgärder. Huden är varm, torr eller fuktig. Myoglobin är ofta förhöjt på grund av rabdomyolys. Det föreligger risk för hjärtarytmi, dehydrering, metabolisk acidos, cirkulationssvikt och njurinsufficiens.


  Utredning

  Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, myoglobin, glukos och blodgas. EKG. Följ central temperatur (rektalt eller urinblåsa). EKG-över­vakning.


  Behandling

  Ta av kläder, fukta/kyl med kallt vatten. Kyl ner patienten till <39 °C med kalla våta lakan samt fläktar. Infusion av 3000-4000 ml 4 °C Ringer-Acetat. Kyldräkt kan övervägas (samma principer som vid terapeutisk hypotermi efter hjärtstopp – kontakta intensivvårdsavdelning). Beakta risk för rubbningar i natrium- och kaliumbalansen.

  ICD-kod: Hypertermi, extern X30


  Uppdaterad: 2017-09-26