Hypotermi

Hitta i sidan


  Definition

  Kroppstemperatur <35 °C.


  Orsaker

  Nedkylning vid låg omgivningstemperatur. Extra snabbt förlopp om immersion i vatten. Många fall av hypotermi uppkommer inomhus hos patienter som blir liggande längre tid på golv.


  Klinisk bild

  Mild (35-32 ºC)
  Huttring, ”shivering”
  Takykardi
  Kölddiures


  Vasokonstriktion
  Hyperventilation
  Konfusion, störd motorik
  Måttlig (32-28 ºC)
  Avtagande ”shivering” 
  Bradykardi och hypotension
  Hypoglykemi
  EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer)


  Tilltagande muskelrigiditet
  Metabolisk (och respiratorisk acidos)
  Hypoventilation
  Konfusion, apati
  Svår (<28 ºC)
  Djup medvetslöshet
  Extrem bradykardi (<30 /min)
  EKG-förändringar (breddökat QRS)
  Icke palpabla pulsar
  Grav hypoventilation (1-2 andetag/min)

  Areflexi, ljusstela pupiller
  Arytmier (VES-VF-asystoli)
  Hjärtsvikt/hypotension
  Grav muskelrigiditet


  Utredning

  Mätning av central kroppstemperatur i rektum (rektaltermometer införd minst 10 cm), i urinblåsa (KAD med termistor) eller i esophagus (esophagusprobe) Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, glukos. Intoxikations-prover. Blodgas. EKG-övervakning, pulsoximetri, kontinuerlig mätning av kroppstemperatur. Svår sepsis kan ge hypotermi och bör övervägas som orsak.


  Behandling


  1. Patienter med svår hypotermi och/eller tecken till cirkulatorisk instabilitet på grund av hypotermi (<30 °C) bör akut transporteras till ECMO enhet eller enhet med hjärt-lungmaskin för aktiv uppvärmning och cirkulationsstöd. Detta gäller även patienter med hjärtstopp under förutsättning att nedkylningen bedöms ha skett innan patienten drabbades av hjärtstoppet och att patienten i övrigt (baserat på ålder och övriga sjukdomar) bedöms kunna gagnas av denna behandling. Vid kammarflimmer defibrillering x 3, om ej effekt endast hjärtkompressioner och ventilation under transport till ECMO enhet. Läkemedel enligt A-HLR algoritm behöver inte ges till gravt hypoterma patienter (<30 °C).
  2. Förhindra ytterligare värmeförluster. Ta av våta kläder och använd varma filtar eller värmetäcke Aktiv extern uppvärmning ger beroende på patientens metabolism och underliggande sjukdomar en temperaturökning med ca 1-2 °C/timme.
  3. Infusion av uppvärmd (40 ºC) Ringer-Acetat 1000 ml per timme (hypovolemi föreligger alltid vid måttlig-grav hypotermi). Tillförsel av natriumbikarbonat rekommenderas inte då pH normaliseras spontant när temperaturen stiger och cirkulationen förbättras. Patient med måttlig och grav hypotermi (<32 ºC) bör vårdas på intensiv- eller intermediärvårds-avdelning.

  ICD-kod: Hypotermi, extern X31; Åtgärdskod, aktiv uppvärmning FXC00


  Uppdaterad: 2017-09-26