Profylaktisk antikoagulantiabehandling

Hitta i sidan


  Bakgrund

  En del sjukhusvårdade patienter löper stor risk att utveckla venös trombembolisk sjukdom (VTE).

  Profylax med LMH eller NOAK (enligt lokala vårdprogram), bör ges till patienter med följande riskfaktorer:

  • Postoperativt vid ortopedisk kirurgi och vid större fraktur framför allt på bäcken och nedre extremiteter
  • Artroplastik på nedre extremiteter
  • Laparotomi hos patient >40 år
  • Reopererade patienter eller operationstid >90 minuter
  • Östrogenbehandling inom en månad före inläggning på sjukhus
  • Svårare hjärt- eller andningsinsufficiens
  • Allvarlig infektion eller inflammatorisk systemsjukdom
  • Neurologiska sjukdomar med pareser, t ex stroke
  • Aktiv cancersjukdom
  • Hyperosmolär diabeteskris
  • Individuella riskfaktorer som tidigare VTE eller känd trombofili
  • BMI >30

  Enbart hög ålder och sängläge på grund av annan akut sjukdom är ej indikation för profylax.


  Behandling

  Inj dalteparin (Fragmin) 5 000 E x 1 sc eller inj tinzaparin (Innohep) 4 500 E x 1 sc tills patienten är fullt mobiliserad. Individuell bedömning får göras vad gäller behandlingstid. Reducerad dos (ex Fragmin 2 500 E eller Innohep 2 500 eller 3 500 E) ges vid GFR <30 ml/min eller vikt <45 kg. Andra rekommendationer gäller vid viss ortopedisk kirurgi, även direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) kan ges, se lokala rutiner.


  Uppdaterad: 2017-09-28