Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens

Vid beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) hos patienter med demenssjukdom bör somatiska orsaker uteslutas. Antipsykotiska läkemedel bör undvikas och icke-farmakologiska metoder användas i första hand.

BPSD är vanligt förekommande vid demens. Symtomen varierar under sjukdomsförloppet och kan orsakas av olika somatiska tillstånd, som bör uteslutas före behandling (se tabell 1 ») [1]. Omvårdnadsåtgärder och anpassning av miljön bör vara grunden för all behandling [2,3]. Den aktuella läkemedelsbehandlingen bör också ses över för att utesluta olämpliga preparat, olämpliga kombinationer eller för höga doser som orsak [4].

Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av BPSD vid demens är begränsat [2,3,5–7]. Vid Lewy-body demens bör antipsykotiska läkemedel inte användas.

Läkemedelsbehandling kan förbättra symtom och beteende men bör prövas först när omvårdnadsåtgärder visat sig otillräckliga [2,3,8]. Antipsykotiska läkemedel bör undvikas på grund av risk för allvarliga cerebrovaskulära biverkningar och ökad mortalitet [2,3,5,9,10]. Behandling med antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska symtom som besvärar patienten och som skapar stark oro och/eller aggressivitet. Vid behandling bör uppföljning göras senast efter två veckor. Ställningstagande till utsättning görs regelbundet [2,3,11]. Om tecken till effekt uteblir inom fyra veckor bör antipsykotiska läkemedel sättas ut [12]. Vid agitation finns visst stöd för att selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller memantin kan vara effektivt [2,12,13].

Tabell 1
Somatiska orsaker till psykiska symtom och beteendeproblem vid demens

    • kardiovaskulär sjukdom 
    • kronisk obstruktiv lungsjukdom 
    • infektion 
    • smärta 
    • neuropati 
    • anemi 
    • metaboliska tillstånd
        - njursvikt
        - uttorkning
        - hyponatremi
        - hypo-/hyperglykemi
        - leversvikt
        - hypo-/hypertyreos
        - hypercalcemi 
    • malnutrition 
    • törst 
    • inkontinens 
    • förstoppning

Stockholms läns läkemedelskommittés expertrådet för geriatriska sjukdomar


Referenser

 1. Volicer L, Hurley AC. Management of behavioral symptoms in progressive degenerative dementias. J Gerontol Med Sci 2003;58A:837-45. PubMed
 2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017
 3. Läkemedelsverket. Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demenssjukdom – BPSD 2017
 4. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017
 5. Herrmann N, Lanctôt KL. Pharmacologic management of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer disease. Can J Psychiatry. 2007;52:630-46. PubMed
 6. Yury CA, Fisher JE. Meta-analysis of the effectiveness of atypical antipsychotics for the treatment of behavioural problems in persons with dementia. Psychother Psychosom. 2007;76:213-8. PubMed
 7. McNeal K et al. Using risperidone for Alzheimer's dementia associated psychosis. Expert Opin. Pharmacother 2008;9:2537-43. PubMed
 8. Doody RS, Stevens JC, Beck C, Dubinsky RM, Kaye JA, Gwyther L, et al. Practice parameter: management of dementia (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56:(9):1154-66. PubMed
 9. Ballard C, Lana MM, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Jacoby R, et al. A randomised, blinded, placebo-controlled trial in dementia patients continuing or stopping neuroleptics (the DART-AD trial). PLoS Med. 2008;5:e76. PubMed
 10. Langballe EM, Engdahl B, Nordeng H, Ballard C, Aarsland D, Selbæk G. Short- and long-term mortality risk associated with the use of antipsychotics among 26,940 dementia outpatients: a population-based study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Apr;22(4):321-31. PubMed
 11. Ruths S, Straand J, Nygaard HA, Aarsland D. Stopping antipsychotic drug therapy in demented nursing home patients: a randomized, placebo-controlled study--The Bergen District Nursing Home Study (BEDNURS). Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23:889-95. PubMed
 12. Reus VI, Fochtmann LJ, Eyler AE, Hilty DM, Horvitz-Lennon M, Jibson MD et al. The American Psychiatric Association Practice Guideline on the Use of Antipsychotics to Treat Agitation or Psychosis in Patients With Dementia.
  Am J Psychiatry. 2016 May 1;173(5):543-6. PubMed
 13. Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG, Devanand DP, Frangakis C, Ismail Z, et al; CitAD Research Group. Effect of Citalopram on Agitation in Alzheimer Disease. JAMA. 2014 Feb 19;311(7):682-91. PubMed
 14. Banerjee S, Hellier J, Dewey M, Romeo R, Ballard C, Baldwin R, et al. Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2011 Jul 30;378(9789):403-11. PubMed

Uppdaterad: 2018-04-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senast uppdaterat
2018-04-16
(ursprungligen publicerat 2011-03-08)