Rekommendation för behandling med docetaxel, abirateron (Zytiga) och enzalutamid (Xtandi) vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer i Stockholms län

1. Alla patienter med metastaserad sjukdom ska bedömas av onkologer och urologer knutna till specialistklinik samt vid behov annan specialitet vid en multidisciplinär konferens. Vid bedömningen tar teamet fram en individualiserad behandlingsplan som inkluderar till exempel kemoterapi med docetaxel, radionuklidbehandling, abirateron eller enzalutamid. Användning av docetaxel som första linjens terapi vid metastaserad sjukdom är nu en vedertagen behandling, vilket motiverar tidig anslutning till onkologisk klinik.

2. Valet mellan enzalutamid och abirateron ska styras utifrån vad som är lämpligt för respektive patient ur ett helhetsperspektiv med hänsyn taget till interaktion med andra läkemedel och patientens symtombild. Beakta att abirateron ska ges i kombination med kortison, vilket kan medföra kortisonrelaterade biverkningar.

3. Uppföljning ska ske efter tolv veckor och patienter som inte uppvisar stabiliserad sjukdom eller respons avslutar behandlingen med abirateron eller enzalutamid. Den medicinska bedömningen baseras på symtom, biokemiska markörer och eventuellt bilddiagnostisk. Ett riktvärde för PSA är en minskning med minst 25 procent. Sekventiell behandling rekommenderas inte, det vill säga om ett av dessa två läkemedel avslutas sätts inte det andra in.

Denna rekommendation har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för urologi samt onkologiska och hematologiska sjukdomar tillsammans med medlemmar från vårdprogramgruppen för prostatacancer, RCC Stockholm Gotland och omvärderas senast den 31 december 2017.

Fastställd av Stockholms läns läkemedelskommitté 2017-02-07.

 

Gerd Lärfars
Ordförande
Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK)

 
Tareq Alsaody
Ordförande
SLK:s expertråd för urologi
Roger Henriksson
Ordförande
SLK:s expertråd för onkologiska och hematologiska sjukdomar

Uppdaterad: 2017-02-07