Urinvägsinfektion och kateterbruk

Elisabeth Farrelly

Hitta i sidan

  Ren intermittent kateterisering

  Ren intermittent kateterisering (RIK) är bättre än permanent kateter ur infektionssynpunkt och minskar sannolikt risken för senare njurfunktionspåverkan. Bakteriuri med fynd av hudflora eller vanliga nedre urinvägspatogener är vanlig. Asymtomatisk bakteriuri behandlas inte.

  Vid recidiverande nedre urinvägsinfektioner hos kateteranvändare kan profylax ges med metenaminhippurat eller ett antibiotikum i låg dos under 3 månader, till exempel

  • nitrofurantoin 50 mg till natten eller
  • mecillinam 100-200 mg till natten eller
  • trimetoprim 100 mg till natten.

  Därefter avtar vanligtvis infektionsfrekvensen. Illaluktande urin utan infektionssymptom bör inte behandlas med antibiotika. Ökat vätskeintag och intag av surgörande medel såsom C-vitamin och tranbärsprodukter kan rekommenderas.

  Evidens saknas för den infektionsförebyggande effekten av metenaminhippurat, C-vitamin och tranbärsprodukter hos personer som använder RIK. Rekommendationerna bygger på klinisk erfarenhet.


  Kvarkateter

  Suprapubisk kateter är bättre än uretrakateter ur infektionssynpunkt. Det är ovanligt med febrila infektioner med allmänpåverkan. Kateterns suprapubiska ingångsport ger sällan möjlighet till direktkontakt mellan koloniserande bakterier och blodbanan. Med uretrakateter kan aseptisk uretrit uppstå på grund av skavning mot uretraslemhinnan och tarmbakterier kan lättare få fäste i den väl blodförsörjda slemhinnan.

  Vid användning av kvarkateter finns efter några dygn alltid bakteriuri och vid uretrakateter förekommer ofta flera bakteriearter samtidigt. Pyuri är också vanlig. Symtomgivande infektion uppträder framför allt efter byte av eller stopp i katetern. Om recidiverande febrila urinvägsinfektioner har förekommit i samband med kateterbyten är det lämpligt med något eller några dygns antibiotikaprofylax i anslutning till kommande byte av kvarkateter.

  Välj antibiotikum utifrån tidigare odlingssvar i första hand. Annars kan trimetoprim/sulfametoxazol, trimetoprim eller nitrofurantoin vara lämplig. Enbart sveda och trängningar kan bero på lokal irritation av katetern och ska inte tolkas som infektion. Om prov för urinodling ska tas bör det ske efter att katetern varit avstängd 1/2-1 timme. Katetern punkteras med en injektionsspruta nedom förgreningsstället efter spritavtvätt.

  Rutinmässig spolning av kvarkateter gör ingen nytta. Detta ska endast utföras på särskild indikation till exempel grumlig urin, hematuri, grus eller recidiverande infektionssymtom. Citronsyrabserad lösning (UroTainer) används i första hand.Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml för urologiskt bruk kananvändas. Spola efteråt med fysiologisk natriumklorid om klorhexidin har använts. UroTainer tillhandahålls från vårdcentralerna inom SLL efter läkarordination.Spolvätskorna klorhexidin och natriumklorid förskrivs via LINK. Spolningar görs i perioder, gärna i samråd med urolog. Asymtomatisk bakteriuri behandlas inte. Illaluktande urin kan behandlas med ökat vätskeintag och intag av surgörande medel som C-vitamin och tranbärspreparat.


  Referenser

  Bakke A, Digranes A, Høisaeter PA. Physical predictors of infection in patients treated with clean intermittent catheterization: a prospective 7-year study. Br J Urol 1997;79(1):85-90. PubMed

  Lee BB, Simpson JM, Craig JC, Bhuta T. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD003265. Pubmed

  Bruun JN, Digranes A. Bladder irrigation in patients with indwelling catheters. Scand J Infect Dis 1978;10(1):71-4. PubMed

  King JB, Stickler DJ. The effect of repeated instillations of antiseptics on catheter-associated urinary tract infections: a study in a physical model of the catheterized bladder. Urol Res 1992;20(6):403-7. PubMed


  Uppdaterad: 2016-02-01