Janusmed amning

Förord

Läkemedel som intas av en ammande moder kan passera över till bröstmjölk men behöver för den skull inte ge effekter på barnet. Risken för farmakologisk effekt på barnet beror på, förutom läkemedelskoncentrationen i mjölken, även på barnets förmåga att ta upp och eliminera läkemedlet.

Om indikation för medicinering av ammande mödrar föreligger bör en bedömning göras i varje enskilt fall. Då ska nyttan med amningen vägas mot eventuell påverkan på barnet. Möjligheten att pumpa ur och kassera bröstmjölken kan ibland övervägas vid kortare tids medicinering. Särskild vaksamhet bör ske vid långtidsbehandling av modern eftersom långtidsstudier saknas för många läkemedel.

Tjänsten Janusmed amning ger generella rekommendationer om huruvida amning av ett friskt fullgånget barn kan ske under samtidig läkemedelsbehandling av modern. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden och att rekommendationerna i källan inte gäller i dessa fall.

Tjänsten täcker inte alla substanser och läkemedelspreparat på marknaden, men nya texter respektive omarbetade och uppdaterade texter tillkommer fyra gånger per år.

Författare är Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för databasen och distribution av innehållet.