Länkar - Institut, nätverk och organisationer - Janusinfo

Institut, nätverk och organisationer

Apotekarsocieteten
Förening för alla med professionellt intresse av läkemedel. Anordnar ett stort antal kurser, temadagar och symposier inom läkemedelsområdet.

ePed
Erfarenhets & evidensbaserad databas för barnläkemedel.

Fyss (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling)
En informationsbank för hälso- och sjukvården som sammanfattar hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. Här finns också uppgift om var man beställer receptblanketter för ordination av fysisk aktivitet på recept (FaR).

Föreningen för generiska läkemedel – FGL
Branschorganisation för företag som tillhandahåller generiska läkemedel i Sverige.

Health Action International – HAI
Världsomspännande nätverk av konsument-, hälso- och utvecklingsorgansiationer som är involverade i frågor kring hälsa och läkemedel.

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi – IHE

Forsknings- och utredningsinstitut som genom att göra ekonomiska konsekvensbedömningar och policyanalyser arbetar för att bidra till väl underbyggda beslut inom hälso- och sjukvården.

Karolinska institutet – KI
Medicinskt universitet i Stockholm. Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läkemedelsindustriföreningen – LIF
Branschförening för läkemedelsföretag verksamma i Sverige.

Läkemedelshandlarna – LH
Branschorganisation för företag som tillhandahåller parallellimporterade läkemedel i Sverige.

No Free Lunch
Amerikansk sajt som främjar producentobunden läkemedelsinformation. Här finns studier som visar hur läkemedelsföretagens marknadsföring på olika sätt påverkar förskrivningen.

Referensgruppen för Antibiotikafrågor – RAF
Referensgrupp som organiseras av Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet (SMI). Har till uppgift att fastställa antibakteriella medels MIC-gränser för indelning av bakterier i känslighetsgrupper och att främja en rationell användning av antibakteriella medel.

Referensgruppen för antiviral terapi – RAV
Oberoende expertgrupp, organiserad av Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet, som verkar för rationell användning av antivirala läkemedel. Webbplatsen innehåller bland annat behandlingsrekommendationer för virussjukdomar och information om anti-HIV läkemedel.

Sektionen för läkemedelslära
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet som främjar farmakologins utveckling genom att bland annat anordna vetenskapliga föredrag och diskussioner.

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens – Strama
Nätverk av experter från olika organisationer och myndigheter som arbetar för att främja en rationell användning av antibiotika och därmed motverka bakteriers utveckling av antibiotikaresistens. Består av en central (nationell) grupp och en eller flera regionala grupper i varje landsting.

Svenska Läkaresällskapet
Den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation.

World Health Organisation – WHO
Världshälsoorganisationen.


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se