Länkar - Myndigheter - Janusinfo

Myndigheter

European Medicines Agency – EMEA
Den europeiska läkemedelsmyndigheten som samordnar arbetet med kontroll, godkännande och säkerhetsövervakning av läkemedel i EU:s medlemsstater.

Food and Drug Administration – FDA
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

Heads of Medicines Agencies – HMA
Läkemedelsmyndigheter i EU-länder.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – TLV
Beslutar om läkemedel, eller andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna, ska vara subventionerade. Nämnden sätter också pris på läkemedel.

Läkemedelsverket
Monografier, produktresuméer och bipacksedlar för godkända läkemedel, samt behandlingsrekommendationer. Information om regelverk och biverkningar.

National Institute for Clinical Excellence – NICE
Tillhör den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten; utvärderar hälso- och sjukvårdens verksamhet och tar fram rekommendationer baserat på medicinskt och hälsoekonomiskt vetenskapligt underlag.

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU
Granskar de metoder som används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta. De rapporter som ges ut publiceras i sin helhet på nätet.

Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet – SMI)
Övervakar infektionsläget baserat på den rapportering som är reglerad i smittskyddslagen och arbetar för att skydda befolkningen från smittsamma sjukdomar. På webbplatsen finns bland annat information om barnvaccinationer och länkar till information om vaccination i samband med utlandsresor.

Socialstyrelsen
Kvartalsrapporter om läkemedelsanvändningen, föreskrifter för läkemedelsförskrivning och epidemiologiska rapporter.


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se