Roller och kontaktuppgifter - Janusinfo

Roller och kontaktuppgifter

Fullmaktsgruppen
Alla landsting har en person utsedd med fullmakt att företräda landstinget i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut.

Fyrlänsgruppen
Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland utför utredningar åt alla landsting inom livscykel och marknadsfrågor för läkemedel.

Landstingsrepresentanter
Varje landsting har en kontaktperson utsedd att vara länk mellan det nationella arbetet med ordnat införande av nya läkemedel och det som görs i respektive landsting.

Livscykelfunktionen
Livscykelfunktionen är en av utförarfunktionerna i Landstingens samverkansmodell för läkemedel.

Läkemedelsföretagen
Läkemedelsföretagen är involverade genom hela ordnat införandeprocessen för att bidra med kunskap och dokumentation om sitt läkemedel.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket verkar som utredande myndighet inom ramen för den europeiska processen för godkännanden.

Marknadsfunktionen
Marknadsfunktionens huvuduppgift är att bedriva marknadsbevakning och sortimentsanalys, att bidra till utvecklings-och samordningsarbetet av landstingens upphandlingsmallar för läkemedel och att ta fram förslag på en landstingsgemensam upphandlingsplan för läkemedel. 

NT-rådet (nya terapier)
NT-rådet har landstings­mandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har en bred uppföljningsverksamhet när det gäller läkemedel och förvaltar bland annat läkemedelsregistret.

Styrgrupp för landstingens samverkan kring läkemedel
Styrgruppen är beställarfunktion i landstingens samverkansmodell kring läkemedel.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) – koordinatorsfunktion
SKL har en samordnande kanslifunktion för landstingens samverkansmodell kring läkemedel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
En av TLV:s huvuduppgifter är att avgöra vilka läkemedel som ska ingå i läke­medelsförmånen.


Uppdaterad: 2015-03-26

Kontakt: Sofie Alverlind