NLT-gruppen - Janusinfo

NLT-gruppen

NLT-gruppen avger rekommendationer om initialt förhållningssätt till användning av nya läkemedel till landstingen. NLT-gruppens uppdrag avslutas 1 januari 2015 då NT-rådet tar vid.

Samverkan

NLT-gruppen arbetar i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) klinikläkemedelsprojekt. Detta ingår inom ramen för nationella läkemedelsstrategin och har som mål att göra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda slutenvårdsläkemedel.

TLV:s projektgrupp deltar alltid under en del av varje möte med NLT-gruppen för att uppdatera kring de läkemedel som utreds och presentera resultatet av hälsoekonomiska bedömningar.

TLV:s klinikläkemedelsprojekt

Så utses ärenden till NLT-gruppen

NLT-gruppen utser de läkemedel som skall omfattas av klinikläkemedelsprojektet. Dessa läkemedel väljs ut enligt validerade kriterier baserat på bedömningar av kommande nya läkemedel genom Horizon Scanning. NLT-gruppen ger också rekommendationer efter önskemål från landstingen via hälso- och sjukvårdsdirektörerna.

I nomineringen till klinikläkemedelsprojektet exkluderas läkemedel som bedöms vara receptläkemedel, eftersom det är önskvärt att läkemedelsföretagen för dessa preparat istället ansöker om att omfattas av läkemedelssubventionen. Kvar blir renodlade sjukhuspreparat. Av dessa kommer inte alla att kunna utvärderas i klinikläkemedelsprojektet. Potentiella orsaker till detta kan vara att patientpopulationen är så liten så att det är svårt att få hälsoekonomiska underlag eller att TLV gör förstudier som visar att en utvärdering inte är möjlig.

Utvärdering av läkemedelsterapier

TLV genomför en förstudie av de föreslagna läkemedlen för att utreda om en hälsoekonomisk utvärdering är möjlig att genomföra. Resultatet av förstudien presenteras för NLT och om denna visar på rätt förutsättningar, inleder TLV sin utredning, som pågår under omkring 180 dagar.

Resultatet av den hälsoekonomiska värderingen från klinikläkemedelsprojektet (eller i undantagsfall subventionsbeslut), utgör beslutsunderlag till NLT-gruppen, tillsammans med eventuella diskussioner med relevanta expertgruppen och berört företag. Därefter kan NLT-gruppen avge en rekommendation till landstingen om initialt förhållningssätt till införande av läkemedlet.

Tolkning av NLT-gruppens rekommendationer

NLT-gruppen gör inför varje rekommendation en samlad bedömning med utgångspunkt i den etiska plattformen som finns för prioriteringar i hälso- och sjukvården (människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen). Rekommendationerna och baseras på bedömning av ett läkemedels värde på gruppnivå och inte på individnivå. Som vägledning i bedömningen använder gruppen en matris för rangordning av bland annat sjukdomens svårighetsgrad och nyttan av behandlingen.

När NLT-gruppen avråder landstingen från att använda ett läkemedel, innebär detta att man avråder från systematisk användning av läkemedlet. Det kan dock finnas enstaka situationer där en lokal bedömning om fortsatt användning måste göras, exempelvis när en patient redan använder läkemedlet i fråga, och detta bedöms ha god effekt. Det kan även finnas situationer där ett läkemedel i undantagsfall kan vara till nytta trots att läkemedlet på gruppnivå inte bedömts vara kostnadseffektivt.

På motsvarande sätt kan det när NLT-gruppen rekommenderar landstingen att använda ett läkemedel, finnas situationer där det för enskilda individer är olämpligt med behandling med just detta läkemedel.

Om företaget efter nominering till klinikläkemedelsprojektet inte har inkommit med underlag till TLV, kan den hälsoekonomiska komponenten inte beaktas. NLT-gruppen kan därför inte ta ställning till om läkemedlet är kostnadseffektivt. Generellt kommer då NLT-gruppens yttrande bli att inte rekommendera användning av läkemedlet.

Principer för prisdiskussioner

Om läkemedlet inte bedöms kostnadseffektivt enligt TLV:s utredning, kan NLT-gruppen rekommendera landstingen att inte använda läkemedlet. Det har blivit vanligt att NLT-gruppen, i samtal med läkemedelsbolag, förmått företag att ge ett rimligt priserbjudande till landstingen. Ett sådant erbjudande kan resultera i att ett läkemedel blir kostnadseffektivt och användning kan rekommenderas.

NLT-gruppen har inte, som ansvar och mandatsfördelning ser ut idag, någon ambition eller möjlighet att skriva avtal gällande läkemedel. Slutgiltig utformning av avtal sker mellan det landsting som så önskar och aktuellt läkemedelsföretag.

I avsikt att förtydliga och förenkla arbetssättet med prisdiskussioner, kommer NLT-gruppen att arbeta utifrån följande principer:

 1. Prisdiskussioner med företag kännetecknas av öppenhet och transparens
  Innebär att information om att prisdiskussioner för ett visst läkemedel pågår publiceras på NLT's hemsida. Öppna priser och rak prissänkning ska alltid eftersträvas. I NLT-rekommendationer ska företagets kontaktperson anges för att underlätta för landstingen.

 2. Underlag från TLV
  All dialog med läkemedelsföretag kring hälsoekonomiska värderingar sker utifrån underlag från TLV och/eller i samråd med/tillsammans med TLV. Underlaget utgör grund för eventuell prisdiskussion. Detta innebär att diskussioner om slutsatser av det hälsoekonomiska underlaget med företag i förekommande fall äger rum tillsammans med TLV.

 3. Utsedd kontaktperson för företagen
  En administrativ kontaktperson adjungeras till NLT för att hantera kommunikation kring prisdiskussioner. Denna kontaktperson inkluderas i all kommunikation med läkemedelsföretaget. I övrigt föreslås att handläggning och beredning av prisdiskussion sker via utsedda ledamöter eller adjungerade experter till NLT-gruppen.

 4. Hantering av avtalsförslag mellan möten
  Avtalsförslag ska kunna värderas snabbare, i och med att det förtydligas att endast hälsoekonomiska underlag från TLV kan utgöra grund för eventuellt framtagande av avtalsförslag och att i normalfallet endast enkla avtalsförslag föreslås kunna utgöra grund för eventuell NLT-rekommendation.

  En tydlig ambition ska vara att ha klarat av diskussioner om villkor för användning i tidsfönstret mellan två NLT-möten. En målsättning blir då att samlat underlag för ställningstagande till rekommendation i regel ska kunna ske max 40 dagar efter presentation av underlag från TLV.

Kommunikation av rekommendationer

NLT-gruppens yttranden och rekommendationer kommuniceras till landstingsdirektörsgruppen och SKL:s kontaktpersoner i läkemedelsfrågor samt publiceras på SKL:s webbplats.

Bakgrund till NLT-gruppen

2008 lade SKL fram ett förslag om att bilda en nationell beredningsgrupp för nya läkemedelsterapier, NLT-gruppen. Det fanns olikheter mellan landsting/regioner vid introduktion och användning av nya, kostsamma läkemedel och att vården riskerade att inte bli jämlik i landet. Därför efterfrågades det ett nytt, gemensamt arbetssätt för att ge bättre möjlighet för landstingen att fatta rationella beslut om introduktion av nya kostsamma läkemedel.

NLT-gruppens stöd skulle avse ett fåtal läkemedel där landstingen själva bedömt att det skulle vara angeläget med en gemensam modell för införandet. Gruppen skulle snabbt ta fram rekommendationer för hur nya terapier skulle introduceras under en första fas.

Ökade krav på en mer komplett process

NLT-gruppen startade med ett mycket begränsat uppdrag som en försöksverksamhet. Över tid har kraven på en mer komplett process för ordnat införande av nya läkemedelsterapier ställts, i enlighet med punkt 6.1 i Nationella läkemedelsstrategins (NLS) handlingsplan för 2013. NLT-gruppen övergår den 1 januari 2015 i den nya formen NT-rådet inom ramen för landstingens samverkansmodell kring läkemedel.


Uppdaterad: 2014-10-27

Kontakt: Sofie Alverlind