Atezolizumab (Tecentriq)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande atezolizumab (Tecentriq) vid urotelial cancer, 2018-02-20.

Atezolizumab (Tecentriq) i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelialt carcinom efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi eller då cisplatin inte anses lämpligt.

Tecentriq i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare behandling med kemoterapi. 

Kontaktuppgift företag: Roche

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind