Bendamustin (Ribovact) - Janusinfo

Bendamustin (Ribovact)

Ribovact har flera indikationer. NLT-gruppens rekommendation gäller Ribovact vid indikationen förstahandsbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos patienter för vilka kombinationsbehandling med fludarabin inte är lämplig.

NT-rådet kommer dessutom att avge ett yttrande gällande Ribovact vid behandling av Indolenta non-Hodgkin-lymfom hos patienter som har progredierat i sin sjukdom under eller inom 6 månader efter behandling med rituximab eller en rituximab-innehållande regim.

TLV har genomfört hälsoekonomiska bedömningar för båda dessa indikationer.

Kontaktuppgift företag: Mundipharma AB

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 


Kontakt: Sofie Alverlind