Durvalumab (Imfinzi)

Durvalumab (Imfinzi) är en PD-L1-hämmare avsedd för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer hos patienter vars sjukdom inte progredierat på efter behandling med platinumbaserad kemoterapi.

 

Kontaktuppgift företag: AstraZeneca

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind