Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande inotuzumab ozogamicin (Besponsa), 2018-05-16.

Besponsa är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL). Vuxna patienter med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) recidiverande eller refraktär prekursor B-cells ALL ska ha sviktat på tidigare behandling med minst en tyrosinkinashämmare (TKI).

Kontaktuppgift företag: Pfizer

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind