Sekretess hindrar bedömning av kostnadseffektiviteten av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre

För att stötta landstingen i deras prioriteringsarbete och ge förutsättningar för en jämlik vård, har NT-rådet uppdragits att göra en rekommendation om användning av flashglukosmätaren FreeStyle Libre. Uppdraget har genomförts i form av ett pilotprojekt om ordnat införande av medicintekniska produkter.

Bedömning utifrån den etiska plattformen

NT-rådets rekommendationer utgår ifrån den etiska plattformen för prioritering, vilket innebär att tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens kliniska effekt, säkerheten i den vetenskapliga dokumentationen och kostnadseffektiviteten beaktas. En hälsoekonomisk värdering möjliggör att uttala sig om kostnaden står i proportion till nyttan med behandlingen. Ett införande utan att beakta detta innebär risk för undanträngning av andra angelägna vårdinsatser. TLV uppdrogs därför att inom sitt medicinteknikuppdrag göra en hälsoekonomisk värdering av FreeStyle Libre som underlag till NT-rådets kommande rekommendation.

Företaget sekretessbelägger underlag

TLV påbörjade en utvärdering av FreeStyle Libre sommaren 2016. Hösten 2016 ansökte företaget Abbot om att FreeStyle Libre skulle ingå i läkemedelsförmånerna. I mars 2017 återkallade företaget förmånsansökan och TLV återupptog utvärderingen på NT-rådets uppdrag. Företaget har nu valt att inte häva sekretessen gällande hälsoekonomiska beräkningar och resultat och därmed kan inte TLV förmedla den utvärdering man gjort.

Rekommendation att avstå från användning vid diabetes typ 2

NT-rådet avråder landstingen från att använda FreeStyle Libre vid diabetes typ 2 till dess att det finns underlag för att bedöma att produkten är kostnadseffektiv. NT-rådet har nåtts av information om att företaget erbjuder vissa vårdcentraler att kostnadsfritt prova produkten till patienter med diabetes typ 2, och avråder genom rekommendationen från sådant oordnat införande. Det är NT-rådets förhoppning att företaget kan inkomma till TLV med underlag för en bedömning av kostnadseffektiviteten, vilket skulle kunna innebära förutsättningar för att rätt patienter får tillgång till produkten.

FreeStyle Libre vid diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 hade FreeStyle Libre redan vid start av pilotprojektet en omfattande användning. NT-rådet konstaterar att produkten innebär en stor ekonomisk påverkan på landstingen. NT-rådet anser att det är mycket olyckligt att en bedömning av kostnadseffektiviteten inte kan göras för denna patientgrupp, och rekommenderar att landstingen beaktar att hälsoekonomisk värdering saknas och att en noggrann klinisk värdering av vilka patienter som har det största behovet av produkten görs innan den sätts in. NT-rådet menar att det är angeläget att det kommande nationella vårdprogrammet för insulinpumpar och glukosmätare uppmärksammar detta så att landstingen får stöd i sin prioritering.

Erfarenheten av piloten visar på vikten av att medicintekniska produkter med hög angelägenhetsgrad och stor volym utvärderas med avseende på hälsoekonomi innan sådana introduceras i rutinsjukvård.


Uppdaterad: 2017-06-15