Rekommendation

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, fattar NT-rådet beslut om rekommendation om användning. Införandeprotokoll, tidig bedömningsrapport och dialog med experter utgör också underlag till rekommendationen.

Om NT-rådets rekommendationer

Avstämningsmöte och kvalitetskontroll

För läkemedel på införandenivå 1, föregår ett konsensusmöte kring införande- och uppföljningsprotokollet rekommendationen. Syftet är att kvalitetssäkra protokollet och möjliggöra för fyrlänsgruppen och NT-rådet att lyssna av alla intressenter. Här medverkar i regel NT-rådet, Livscykelfunktionens arbetsgrupp, TLV, Läkemedelsverket, läkemedelsföretaget, klinisk expert och patientföreträdare.

Kommunikation

NT-rådets rekommendationer publiceras på webbplatsen för nationellt ordnat införande, samt kommuniceras direkt via e-post till SKL:s nätverk för ordnat införande samt till landstingens Hälso- och sjukvårdsdirektörer.


Uppdaterad: 2015-06-24