ASA skyddade hörseln

Nyhet 2006-05-16


Tillägg av acetylsalicyra minskar risken för hörselskada med mer än 75 procent, visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine. Samtidigt ökar dock risken för blödning.

I studien randomiserades patienter som behövde behandling med gentamicin till ett tillägg av antingen ASA (3 g/d) eller placebo. Samtliga patienter genomgick audiometri vid inklusionen samt 5-7 veckor efter behandlingen. Vid efterkontrollen kunde forskarna konstatera att 13 procent av de placebobehandlade ådragit sig måttlig till grav hörselnedsättning, jämfört med bara 3 procent av dem som fått ASA.

Ototoxicitet är en relativt vanlig aminoglykosidbiverkan, som i djurförsök kunnat förebyggas med andioxidantia, däribland salicylater. Om resultaten från den aktuella studien skulle visa sig hållbara är de av stort kliniskt värde, inte minst som aminoglykosidorsakade hörselskador ofta är irreversibla.

Det finns dock frågetecken kring studien. Bland annat anges att de nära 200 analyserade patienterna var de som fullföljde deltagandet, men det framgår inte hur många som ursprungligen randomiserades eller hur bortfallet hanterats.

Det är inte heller okomplicerat att förebygga biverkningar med ett läkemedel som i sig är relativt biverkningsbenäget. I den aktuella studien fick exempelvis tre patienter avbryta deltagandet på grund av magblödningar, trots att riskpatienter med magsår eller ”andra magbesvär” exkluderats före randomiseringen.


Jonatan Lindh Källa
  1. Sha SH, Qiu JH, Schacht J. Aspirin to prevent gentamicin-induced hearing loss. PubMed

Uppdaterad: 2006-05-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.