Intranasalt budesonid under lång tid hämmar inte tillväxten hos barn

Nyhet 2006-09-13


Ett års behandling med budesonid nässpray i lågdos påverkade inte längdtillväxten hos prepubertala barn. Det visar en ny amerikansk, randomiserad och dubbelblind studie.

Vid allergisk rinit rekommenderas idag lokal behandling med intranasal kortikosteroid. Data antyder dock att vissa oralt inhalerade och nasala steroider skulle kunna ha en tillfällig effekt på längdtillväxten hos barn utan att man har kunnat se påverkan på HPA-axeln.

Hittills har endast korttidsstudier gjorts med intranasal tillförsel av steroider till barn med perenn allergisk rinit. Nu har amerikanska forskare tittat på hur långtidsbehandling med intranasalt budesonid påverkar längdtillväxten.

I studien som var en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie ingick 229 prepubertala barn (flickor
4–7 år, pojkar 4–8 år). Resultaten visade ingen signifikant skillnad i tillväxthastighet mellan en grupp barn som under ett år fick 32 mikrogram intranasal budesonidspray per näsborre och dag, och en grupp som fick placebo. Studien inleddes med en sex månaders inkörningsperiod som gav baslinjevärden och avslutades med tre månaders uppföljning.

Medelvärdet för tillväxthastigheten, som var den primära effektvariabeln, var 5,91 +/- 0,11 cm per år för barn som fick budesonid och 6,10 +/- 0,16 cm per år för barn som fick placebo. Den genomsnittliga skillnaden i tillväxthastighet var 0,27 +/- 0,18 cm per år (95 % konfidensintervall, -0,07 till 0,62 cm per år).

Inte heller för sekundära effektvariabler såg man några signifikanta skillnader. Dessa var till exempel längden vid slutet av den sex månader långa baslinjeperioden och vid slutet av den ettåriga behandlingsperioden, andelen patienter i varje behandlingsgrupp vars tillväxthastighet var under tredje percentilen för deras ålder och kön samt tillväxthastigheten under uppföljningsperioden.

Ingen skillnad i effekt eller biverkningar
Effekten av läkemedlet var inte signifikant skilt från placebo i denna studie, men författarna påpekade att den inte var designad för att mäta effektskillnad.

Författarna kunde inte heller se en signifikant skillnad mellan gruppernas intag av antihistamin, tecken på påverkan på HPA-axeln eller incidens och typ av biverkningar.

Författarna säger till slut att den här studien inte beräknade den förväntade längden hos barnen i vuxen ålder. De anser också att ytterligare väldesignade studier på långtidseffekter av nasala kortikosteroider på tillväxthastighet och slutgiltig längd i vuxen ålder behövs för att bekräfta denna ettårsstudie.

I Sverige rekommenderas för Rhinocirt aqua en startdos på
2 x 64 mikrogram budesonid per näsborre och dag för vuxna och barn över sex års ålder. Katalogtexten anger att när man uppnått önskad effekt kan dosen reduceras till lägsta effektiva dos och 32 mikrogram i varje näsborre på morgonen kan vara tillräckligt för en del patienter.


Marie Persson Källa

Murphy K, Uryniak T, Simpson B and O’Dowd L. Growth velocity in children with perennial allergic rhinitis treated with budesonid aqueous nasal spray. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;96:723-30. PubMed

Uppdaterad: 2006-09-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.