Mindre öronsus med sertralin

Nyhet 2006-02-08


Sertralin ger lindring av svår tinnitus, enligt en svensk studie publicerad i tidskriften Journal of Clinical Psychopharmacology.

I studien [1] deltog 76 patienter med svår tinnitus, vilka randomiserades till antingen sertralin i dosen 50 mg/d eller placebo. Efter sexton veckors behandling hade tinnitusbesvären minskat signifikant mer i sertralingruppen, enligt mätning med Tinnitus Severity Questionaire.

Depression är vanligt hos tinnituspatienter och i den aktuella studien uppfyllde majoriteten av patienterna vedertagna kriterier för depression eller ångestsyndrom. Som förväntat minskade även dessa besvär av sertralinbehandlingen. Men effekten på de psykiatriska symtomen var dåligt korrelerad till minskningen i tinnitusintensitet och bara 20 procent av den senare kunde statistiskt förklaras av minskad depression och ångest.

Det har föreslagits att tinnitus, depression och ångestsyndrom kan ha en gemensam neurobiologisk orsak, vilket skulle förklara den höga komorbiditeten mellan sjukdomarna. Det skulle också kunna ge en teoretisk förklaring till deras gemensamma mottaglighet för behandling med serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Fler studier krävs dock innan det kan anses klarlagt om sertralin, eller andra SSRI, verkligen har en effekt mot tinnitus som är oberoende av deras antidepressiva egenskaper och om denna effekt i så fall gäller alla tinnituspatienter eller bara specifika subgrupper.


Jonatan Lindh Källa
  1. Zoger S, Svedlund J, Holgers KM. The effects of sertraline on severe tinnitus suffering-a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol. 2006;26:32-9. PubMed

Uppdaterad: 2006-02-08

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.