Läkemedel kompletterar samtalsterapi inom barnpsykatrin - Janusinfo

Läkemedel kompletterar samtalsterapi inom barnpsykatrin

Medicinering till unga inom barnpsykiatrin är ett komplement till psykosocial behandling och är ofta en förutsättning för att den psykosociala behandlingen ska ge god effekt. Medicineringen består till största del av SSRI och centralstimulantia.

– Vi inom barnpsykiatrin jobbar med att ändra det inre livet så att man fungerar och mår bra. Kan man göra det med samtalsbehandling så är ingen gladare än vi. Men ganska ofta, för att få effekt av samtalsbehandlingen, behövs medicinering. Det handlar inte om antingen eller, sade Håkan Jarbin, chefsöverläkare på BUP-kliniken i Halland och föreläsare för kvällen.

Han talade vid ett välbesökt seminarium om barnspsykiatrins läkemedel den 10 april. Seminariet arrangerades av Läksaks expertgrupp för psykiatriska sjukdomar tillsammans med läkemedelskommittéerna i Stockholm.

– Nästan all medicinering inom barnpsykiatrin består av antingen SSRI eller centralstimulantia. Det är specifik medicinering till de två stora diagnosgrupperna vilket är bra, sade Håkan Jarbin.

Förskrivningen av psykofarmaka är sju gånger större till vuxna än till barn och tonåringar. Centralstimulantia förskrivs dock i större utsträckning till unga men skillnaden i förskrivning av centralstimulantia mellan länen är stor.

– Att ha tillräckligt stor och adekvat förskrivning av centralstimulantia är en markör att barnpsykiatrin i länet fungerar väl, anser jag, med tanke på förekomsten av ADHD, sade Håkan Jarbin.

Centralstimulantia har indikationerna global ouppmärksamhet och global hyperaktivitet/impulsivitet och används vid ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder). Den farmakologiska effekten bygger på dopaminerg och noradrenerg stimulering. Behandlingen ger positiv effekt på kognition, koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet. Förstahandsmedel är metylfenidat (Ritalin, Concerta) och atomoxetin (Strattera). Centralstimulantia ska inte användas vid psykos, graviditet, högt blodtryck, extrem kortväxthet eller drogmissbruk i familjen. Behandlingen kan som biverkningar påverka aptiten och på sikt längdtillväxten.

Kombinationsbehandling med KBT och SSRI är effektivast
SSRI-preparat har visats effektiva för unga vid social fobi, separationsångest, generaliserad ångest, OCD (Obsessive compulsive disorder) och depression. Håkan Jarbin presenterade en metaanalys från 2007 där SSRI:s effekt hos barn och tonåringar studerats vid ångest, OCD och depression. Han konstaterade att SSRI-preparat är effektivast mot ångest men inte lika effektiva mot depression.

Förstahandsval vid behandling vid ångestsyndrom är KBT (kognitiv beteendeterapi) med tillämpligt familjearbete. I andra hand rekommenderas läkemedelsbehandling i form av SSRI. Kombinationsbehandling med både KBT och SSRI ger den säkraste och effektivaste behandlingen.

– Men kan man ge KBT som ger effekt utan läkemedelsbehandling behövs ingen medicinering, sade Håkan Jarbin.

Manirisken måste värderas
– Depression ger en stor sjukdomsbörda och är en inkörsport till självmord, så det är viktigt att behandla depression hos unga, sade Håkan Jarbin.

Att ge ökat stöd och minska eventuell stress bör vara första steget i behandlingen. Om detta inte hjälper är SSRI förstahandsval vid medicinering.

Innan insättning av SSRI ska risken för mani värderas. Efter insättning av ett SSRI-preparat är det viktigt att vara uppmärksam på eventuell suicidalitet och agitation, som unga oftare drabbas av. Längdtillväxten kan också påverkas av SSRI.

– Fluoxetin är förstahandsval till ungdomar då det är bäst dokumenterat men skillnaderna mellan preparaten beror sannolikt mest på metodologin i studierna, sade Håkan Jarbin.

Om effekten uteblir kan ett annat SSRI-preparat provas. I tredje hand rekommenderas andra typer av antidepressiva. Vid svårare fall kan kombination av SSRI och andra antidepressiva vara ett alternativ.

Depression hos unga kan vara svår att diagnosticera på grund av en hög samsjuklighet i form av ångest, ADHD eller beteendestörning. Håkan Jarbin poängterade att egentlig depression är en heterogen sjukdom och att aktuella terapiformer inte hjälper alla.

SSRI-förskrivningen till unga har sjunkit utomlands
Varningstext och överdriven rädsla för behandling av depression med SSRI har gjort att förskrivningen av SSRI har minskat utomlands. I USA har samtidigt suicidtalen ökat.

– I Sverige har man inte blivit rädd för alla larm om att förskriva SSRI till ungdomar, vilket är bra. I utlandet däremot har man det senaste åren sett vikande kurvor för SSRI-förskrivning och samtidig ökning av suicidtal, sade Håkan Jarbin.

Behandling av unga ska utvärderas. Ett stoppdatum för utvärdering ska sättas i samband med att medicineringen startar.

– Detta är ingen tillsvidarebehandling, sade Håkan Jarbin.


Kristina Johansson
Apotekare, Läkemedelscentrum

Uppdaterad: 2008-04-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.