Öka patienternas medverkan när vårdens kvalitet jämförs - Janusinfo

Öka patienternas medverkan när vårdens kvalitet jämförs

Det behövs mer patientfokus i den vårdrelaterade kvalitetsredovisningen. Patienternas åsikter bör få större genomslag och kvalitetsdata göras mer lättillgängliga och lättförståeliga. Det var konsensus vid en konferens om kvalitetsredovisning ur ett patientperspektiv.
Konferensen, som hölls i Stockholm 22-23 oktober 2009, arrangerades av Omvård.se och Svenskt Forum för Vårdkvalitet i samarbete med Svenskt Näringsliv. Under konferensen diskuterades befintlig kvalitetsredovisning i Sverige, vikten av att redovisningen är öppen och transparent samt behovet av en oberoende utvärderingsfunktion. Inbjudna internationella experter delade med sig av sina erfarenheter kring patientinriktad kvalitetsredovisning.

Ny webbplats för vårdjämförelser
Pontus Österberg, projektledare för Omvård.se inledde konferensen med att introducera den nya webbplatsen som jämför svensk vård. Han sade att information om kvalitet finns på många olika ställen men är svår att ta till sig. Syftet med Omvård.se är att sammanställa den befintliga informationen på ett ställe. För att utveckla webbplatsen och göra den mer användarvänlig hämtas inspiration från lösningar i andra länder.

Moderator för dagen var Monica Renstig, ekonomijournalist och författare som har skrivit boken ”Den sjuka vården”. Hon betonade att det skett en stor utveckling de senaste åren i fråga om att synliggöra resultat inom hälso- och sjukvården. Dock ifrågasatte hon vem all information är till för och menade att det inte kan vara syftet att den bara är till för myndigheterna.

Grund för lärande och beslut
Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, sade att vitsen med Öppna jämförelser och annan form av benchmarking är att de ska fungera som en grund för lärande och beslutsfattande. För sjukvården handlar det om att lära sig vad och hur andra har gjort för att uppnå vissa resultat, och för exempelvis patienter vid val av vårdgivare. Han påpekade dock att inte alla patienter orkar eller vill göra ett aktivt val, utan bara vill vara säkra på att de får bra vård.

– Svensk vård är väldigt bra. De övergripande resultaten är bra och vården är kostnadseffektiv men det finns problem till exempel med väntetider, dålig kvalitet inom vissa områden och stora regionala skillnader. En brist i sjukvården är att inte tillräcklig hänsyn tas till patienternas åsikter, sade Tobias Nilsson.

Det är viktigt med en trovärdig och oberoende utvärdering av vården, sade Tobias Nilsson, och avslöjade att regeringen arbetar med en oberoende utvärderingsfunktion.

Förslag på oberoende utvärderingsfunktion
Vårdföretagarnas ordförande, Ann-Sophie Sjöberg, berättade att ett av deras övergripande mål är att arbeta för en oberoende utvärderingsfunktion inom vård och omsorg och menade att idag utvärderas offentliga och privata vårdgivare olika. Vårdföretagarna vill även öka andelen privata vårdgivare på marknaden och öka patientmakten. De tror att ökad valfrihet hos patienten är nyckeln till att öka etableringen av privata vårdgivare.

Ann-Sophie Sjöberg presenterade ett förslag på hur en funktion för oberoende utvärdering skulle kunna se ut. Insamling och sammanställning av befintliga data, som till stor del kommer från nationella kvalitetsregister, görs redan, men det behövs mer data och framförallt en analys. Kliniker kan inte jämföras rakt av. Data ska sedan återföras till patienter, huvudmän och profession på lämpliga sätt.

– Ansvaret för den oberoende utvärderingsfunktionen skulle kunna ligga på Socialstyrelsen, sade Ann-Sophie Sjöberg.

Men hon ser hellre en ny vass organisation som inte är så involverad i gamla strukturer. Den nya organisationen ska arbeta i nätverk och inkludera professionen, statistiker med flera. Det bör även finnas ett nationellt samarbete så att utvärderingar sker på samma sätt i alla landsting.

Syften med Öppna jämförelser
Roger Molin, biträdande avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL), redovisade flera syften med Öppna jämförelser.

– De ska stimulera till förbättring och minska variationen, sade Roger Molin. Han påpekade samtidigt att vi inte ska vara rädda för variation, då det är variation som driver utvecklingen framåt. Öppna jämförelser ska även åskådliggöra resultat för befolkningen och därigenom fungera som underlag för vårdval.

Jämförelser i rapporterna har utgått från de indikatorer som finns. Roger Molin anser att det inte är ett optimalt arbetssätt men det har gjort att Öppna jämförelser kunnat publiceras snabbt. Det optimala vore att en uppsättning utvalda kvalitetsindikatorer utvecklades.

– Alla uppgifter som Öppna jämförelser publicerar har publicerats tidigare; vi vill få upp ögonen för ursprungskällorna, sade Roger Molin.

I och med Öppna jämförelser ställs krav på datakvaliteten i de olika källorna. Bland annat har täckningsgraden förbättrats i kvalitetsregister.

Nationell patientenkät
Enligt Roger Molin finns det dåligt med data kring patienterfarenheter. Därför har Landstingen under hösten, för första gången, skickat ut en gemensam nationell patientenkät. Data är tänkta att användas i kommande Öppna jämförelser.

– Det är viktigt att data presenteras för patienterna på ett bra sätt; resultaten ska vara lätta att ta till sig, sade Roger Molin.

Det är något Öppna jämförelser inte har fokuserat på eftersom det inte har funnits något tydligt uppdrag att rikta sig till patienter. Ett sätt att få resultaten mer lättillgängliga vore att göra rapporterna webbaserade.

Vård över gränserna
Eftermiddagen ägnades åt de internationella gästerna. Först ut var Benno van Beek, Senior advisor, Dutch Institute for Healthcare Improvement och European Society for Quality in Healthcare (ESQH). Han pratade om hälso- och sjukvård över gränserna, och att det finns ett behov av ökad klarhet i vilka bestämmelser som finns angående behandling utomlands, både vad gäller akutsjukvård och specialistbehandling. Ett europeiskt samarbete kring frågan diskuteras mellan medlemsländerna i ESQH.

Kvalitetsjämförelser i Danmark
Morten Freil, ordförande i Danske Patienter, har forskat i patientupplevelser och berättade om den danska webbplatsen sundhedskvalitet.dk. Den innehåller information om kvalitet och service på alla offentliga sjukhus och de flesta privata sjukhus och kliniker i Danmark. Informationen är baserad på existerande, offentliga data.

Systemet behöver vidareutvecklas för att bli mer användarvänligt för patienter, och det är viktigt med kommentarer till statistiken, sade Morten Freil. Det behövs även mer forskning på vad patienterna vill ha. Tidigare undersökningar visar att patienter tycker att data som presenteras ska vara rådgivande och de vill ha mer fokus på sjukdomsspecifika data.

Morten Freil berättade att det finns ett stort politiskt intresse kring publicerade hälso- och sjukvårdsdata i Danmark. Dock är intresset lågt från patienter och även från media. Det tror han beror antingen på att patienterna inte förstår data eller att de inte litar på informationen.

Frivillig kvalitetsredovisning i USA
Adams Dudley är grundare till USA:s största webbplats för sjukvårdsrelaterade kvalitetsjämförelser, calhospitalcompare.org. Den bygger på frivillig kvalitetsredovisning och är uppdelad i två delar, en som riktar sig till sjukvården och en som riktar sig till patienter. Detta för att olika mottagargrupper vill ha olika rapporter. Patienter vill se data om vårdresultat och kunna ta del av åsikter från personer som är som de själva, beslutsfattare vill se data om kostnader, sade Adams Dudley.

Generellt skiljer sig oftast data inte så mycket åt mellan olika sjukhus. Det är först när data delas upp i mindre områden som skillnader syns. På webbplatsen kan kvalitetsindikatorer därför ses uppdelade på flera olika sjukdomar.

Brittiska kvalitetsdata
Dr Simon Jones, Chief Statistician vid Dr Foster Intelligence och Senior Research Fellow vid King's College i London, presenterade två brittiska webbplatser med kvalitetsdata - Dr Foster och NHS Choices.

Dr Foster innehåller oberoende jämförelser av hälso- och sjukvården och riktar sig till både vårdgivare och patienter. NHS Choices riktar sig direkt till patienter och innehåller all möjlig blandad information om sjukdomar och hälsa, som är tänkt att fungera som underlag för vård- och hälsorelaterade beslut. Det Simon Jones sade sig vara mest nöjd med på webbplatsen är en funktion där patienter kan skriva kommentarer om vårdgivare. Ett annat intressant moment är att hälso- och sjukvårdsrelaterade nyheter och uttalanden i media kommenteras av experter.

Simon Jones sade att det är svårt att presentera information och data så att det blir tydligt och lättförståeligt för patienten. Han anser också att det är svårt att klassificera data som bra eller dåliga.

Samtliga föreläsares presentationer finns på omvard.se.
 
 

Desirée Loikas, Leg apotekare, Läkemedelscentrum

Uppdaterad: 2009-11-04

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.