Riksstämman: Risk för plötslig hjärtdöd vid behandling med andra generationens antipsykotika - Janusinfo

Riksstämman: Risk för plötslig hjärtdöd vid behandling med andra generationens antipsykotika

Plötslig hjärtdöd har rapporteras oftare än förväntat för flertalet av andra generationens antipsykotiska läkemedel. Det visar en genomgång av data i WHO:s biverkningsdatabas Vigibase.

Förhöjd risk för plötslig hjärtdöd har tidigare rapporterats hos patienter med schizofreni. Användning av antipsykotika har föreslagits bidra till den ökade risken men det vetenskapliga stödet är begränsat.

- Plötslig hjärtdöd har rapporterats i en studie med risperidon och för klozapin finns en fallserie beskriven, säger John Karlsson, vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Akademin.

I Vigibase hittade han, fram till den 1 januari 2007, 481 rapporter om plötslig hjärtdöd i samband med behandling med andra generationens antipsykotika (amisulprid, aripiprazol, klozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, sertindol, sulpirid, zotepin eller ziprasidon). Efter exkludering av duplikat och suicid återstod 462 rapporter.

I 40 procent av rapporterna (183 rapporter) angavs ingen behandling med andra läkemedel. I nästan fyra av fem rapporter (361 stycken) var det specifika antipsykotikumet det enda misstänkta läkemedlet.

Med hjälp att en data mining-teknik erhölls ett mått på disproportionalitet mellan förväntat och rapporterat antal händelser. För följande läkemedel var antal rapporter högre än väntat: amisulprid, klozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, sertindol och ziprasidon.

- Det är rätt anmärkningsvärda fynd. Men man måste tolka dem försiktigt och göra ytterligare studier, säger John Karlsson.

/JJ


Källa
Karlsson J, Hägg S, Star K, Wallerstedt S. Plötslig död och behandling med andra generationens antipsykotika: data från WHO:s biverkningsdatabas (Vigibase). Poster presenterad vid svenska läkaresällskapets riksstämma 2008-11-25. Abstrakt

Uppdaterad: 2008-11-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.