Riksstämman: Uppgift om läkemedelsintag saknas ofta i barns journaler - Janusinfo

Riksstämman: Uppgift om läkemedelsintag saknas ofta i barns journaler

Majoriteten av barn som söker akutvård har tagit receptbelagda eller receptfria läkemedel. Men för hälften av barnen dokumenteras läkemedelsintagen inte alls eller bara delvis i journalen. Det visar resultat från en enkätstudie som gjorts bland föräldrar som sökt vård för sina barn på barnakuten vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Tidigare studier har visat att vart tredje barn i primärvården och mer än vartannat i slutenvården i Sverige förskrivs läkemedel utanför godkänd indikation eller dosering.

− Då kan man tycka att det borde vara ett incitament att dokumentera barns läkemedelsintag i journalen. Men så är det inte, säger Elin Kimland, sjuksköterska vid biverkningsenheten på Karolinska universitetssjukhuset, och den som höll i studien vid barnakuten.

Under tre veckor i april i år fick alla vårdnadshavare till barn som sökte vid barnakuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge möjlighet att under väntetiden på akuten fylla i en enkät. Syftet var att ta reda på om barnen tagit några läkemedel i anslutning till besöket och om de hade haft några läkemedelsrelaterade problem. Svaren i enkäten jämfördes sedan med barnets journal från vårdtillfället.

Under perioden sökte totalt 963 barn vård på akuten. Akuta fall och vårdnadshavare som inte talade svenska exkluderades, varpå 850 av barnen ansågs uppfylla inklusionskriterierna för enkätstudien. Endast 274 svarade dock på enkäten. Enligt Elin Kimland berodde det stora bortfallet bland annat på språkförbistringar och på att enkäten inte alltid delades ut som den skulle.

Mycket febernedsättande
Av de 274 svarande hade 40 procent använt något receptbelagt läkemedel och 65 procent uppgav intag av receptfria läkemedel och/eller naturläkemedel.

Vanligast bland receptförskrivna läkemedel var antiastmatika, såsom Aeromir, Pulmicort och Ventolin samt antibiotika (exempelvis Kåvepenin).

Bland de receptfria läkemedlen bestod användningen i huvudsak av febernedsättande medel, framför allt Alvedon och Ipren som ofta hade kombinerats.

− Naturprodukter var en ganska lite del jämfört med vad vi trodde, säger Elin Kimland.

Endast 8,5 procent uppgav att barnen hade tagit sådana. Spridningen var stor bland vilka naturläkemedel som angavs men vanligast var fiskleverolja.

Problem att ge barnen läkemedlen
I drygt 15 procent av enkäterna angavs att barnen hade haft läkemedelsrelaterade problem.

− Det handlade i de flesta fall om brist på effekt eller om administrationsproblem, till exempel att föräldrarna hade haft svårt att få i barnen illasmakande antibiotika, säger Elin Kimland.

Preliminära resultat från granskningen av journalerna visar att uppgift om läkemedelsintagen hos barnen saknades helt eller delvis i hälften av journalerna. Framför allt var det de receptfria läkemedlen som inte fanns redovisade.

− Åtminstone de receptbelagda läkemedlen ska stå med i journalen tycker jag, säger Elin Kimland, och kommenterar att det i vuxenjournaler brukar finnas en rubrik som är läkemedelsanamnes.

I majoriteten av de journaler där läkemedelsintaget faktiskt hade blivit dokumenterat saknades dock en rubrik för läkemedelsanamnes och man fick leta efter informationen mitt i löptexten.

– Att läkemedelsintag hos barn inte alltid dokumenteras behöver dock inte betyda att barnets vård har påverkats negativt eller att doktorerna inte gör sitt arbete, säger Elin Kimland.

Hon tror att det kan vara så att läkaren inte alltid tänker på att fråga om barn intagit läkemedel, eftersom de inte behandlas med lika många olika potenta läkemedel som vuxna. Föräldrarna kanske heller inte alltid uppger för läkaren att barnet tagit läkemedel även om de får frågan.

Elin Kimlands förhoppning är att studien ska kunna bidra till att uppmärksamma läkemedelsanvändningen bland barn och medföra att vården hittar bättre rutiner för att dokumentera barnens läkemedelsintag.

Jenny Järvsén


Källa

Kimland E, Böttiger Y, Lindemalm S. Vilka läkemedel/naturpreparat använder barn som söker på en barnakut? Poster presenterad på Svenska läkaresällskapets riksstämma 2008-11-26.

Uppdaterad: 2008-11-26

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.