Frågor & svar om läkemedelsuppföljning

Vad omfattar SLL:s kostnadsansvar för läkemedel och läkemedelsnära varor?

Vem betalar för recepten?

Hur fungerar förmånssystemet för läkemedel

Vad omfattar läkemedelsstatistiken för data om receptförskrivningen från enskilda mottagningar och kliniker?

Kan man få uppgifter om enskilda förskrivares receptförskrivning?

Vilken statistik finns för läkemedel som rekvirerats?

Hur undviker man i läkemedelsuppföljningen att komma i konflikt med personuppgiftslagen PUL?

Varför är läkemedelsstatistiken i Gemensam uppföljningsplattform SLL på substansnivå?

Hur många läkemedel används i Stockholms län?


Vad omfattar SLL:s kostnadsansvar för läkemedel och läkemedelsnära varor?

  • Kostnaden för den generella subventionen av läkemedel på recept.
  • Direkta kostnader för rekvisition av främst läkemedel till SLL-drivna verksamheter. Akutsjukhusen har störst kostnadsandel. Indirekta kostnader för motsvarande rekvisitioner till ej SLL-drivna verksamheter.
  • Kostnader för helt eller delvis fria läkemedel för invånare i Stockholms län. Läkemedel enligt Smittskyddslagen (SML) har störst kostnadsandel.
  • Kostnader för läkemedelsnära hjälpmedel och livsmedel till barn enligt hjälpmedelskort respektive livsmedelsanvisning och som distribueras via apotek.
  • Kostnader för läkemedelsnära varor såsom hjälpmedel vid diabetes och stomiartiklar vilka upphandlas och distribueras av SLL och dess entreprenör.

Kostnader för vissa läkemedelsanknutna tjänster som utförs av främst apotek, till exempel maskinell dosdelning.

Från och med 2010 infördes ett stegvis decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel på recept för vårdgivarna.


Vem betalar för recepten?

Landstinget betalar för läkemedelssubventionen. Det är den del av totalkostnaden för läkemedel på recept som omfattas av det allmänna högkostnadsskyddet, vilket under de senaste åren har motsvarat nästan tre fjärdedelar.

Beslut om vilka läkemedel som ska omfattas av läkemedelssubventionen tas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Förutom den allmänna läkemedelsförmånen betalar SLL även resterande belopp, egenavgiften, till exempel för läkemedel enligt Smittskyddslagen (SML), förmånsläkemedel för barn och ungdomar upp till 18 år och för psykofarmaka till patienter utan sjukdomsinsikt. Landstinget får statsbidrag för delar av sina läkemedelskostnader.


Hur fungerar förmånssystemet för läkemedel?

Personer som är bosatta i Sverige, som arbetar här eller har Europeiska sjukförsäkringskortet har rätt till högkostnadsskydd för läkemedel utskrivna på recept i Sverige. Förmånen gäller för ett enskilt läkemedel endast om det finns ett prisbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läkemedlet måste dessutom ha ordinerats vid sjukdom eller för födelsekontroll.

Högkostnadsskyddet gäller under en rullande tolvmånadersperiod från första receptköp. Upp till 1100 kr betalar patienten fullt pris för sina läkemedel. Därefter börjar rabattsystemet gälla och ökar stegvis till maxbeloppet 2200 kr. För ytterligare detaljer se TLV:s hemsida.


Vad omfattar läkemedelsstatistiken för data om receptförskrivningen från enskilda mottagningar och kliniker?

I landstingets VAL-databas finns uppgifter om arbetsplatsernas förskrivning på detaljerad arbetsplatsnivå. Den statistik som ligger öppen på SLL:s uppföljningsportal är i aggregerad form för hela SLL. Uppgifter om enskild arbetsplats är lösenordsskyddade.


Kan man få uppgifter om enskilda förskrivares receptförskrivning?

Enligt Receptregisterlagen från 1997 får uppgifter om enskild förskrivares förskrivning endast lagras i Receptregistret under tre månader. Därefter raderas uppgifterna. En enskild förskrivares läkemedelsförskrivning kan endast följas av förskrivaren själv och dennes verksamhetschef. Det görs via e-tjänsten Min förskrivning, som nås via eHälsomyndighetens hemsida.


Vilken statistik finns för läkemedel som rekvirerats?

Det finns endast uppgift om rekvirerade läkemedel till art och mängd Uppgifter om förbrukaren såsom ålder och kön saknas i läkemedelsstatistiken.


Hur undviker man i läkemedelsuppföljningen att komma i konflikt med personuppgiftslagen PUL?

Enligt PUL får inte enskilda personliga förhållanden kunna röjas i läkemedelsstatistiken. Om man i en sökning tar fram uppgifter om läkemedelsförbrukningen hos till exempel 104 åriga kvinnor i allmänhet och inom en specifik kommun i synnerhet, skulle det kunna anses vara i strid med PUL. Därför är det viktigt att i sådan läkemedelsstatistik som ska publiceras i någon form, inte göra avgränsningar som skulle kunna bryta mot PUL. Det finns idag inga uttalade spärrar i statistiksystemen. Var och en som söker ut läkemedelsstatistik har därför ansvar att inte publicera statistik som skulle kunna uppfattas som integritetskränkande.


Varför är läkemedelsstatistiken i Gemensam uppföljningsplattform SLL på substansnivå?

Läkemedelsrekommendationerna i Kloka Listan är på produktnivå, främst på grund av att generisk förskrivning inte är godkänd. Vid förskrivning av utbytbara läkemedel på recept gäller dock i praktiken förskrivning av substans, se Utbytbara läkemedel i Begrepp & definitioner. I enskilda fall kan förskrivaren ange på receptet att utbyte inte får ske. Orsaken kan vara känd intolerans mot andra utbytbara produkter, oro om bristande följsamhet vid ständiga byten av förpackningar av itererat läkemedel och så vidare. Likaså kan den expedierande farmacevten avstå från att genomföra ett utbyte, om hen bedömer att utbytet skulle kunna innebära en betydande olägenhet för patienten. Patienten kan också mot merkostnad erhålla en dyrare utbytbar vara än vad läkemedelssubventionen medger. Om ordinationen på receptet gäller en halv tablett, måste en eventuellt utbytt produkt innehålla delbara tabletter. Av dessa skäl sker uppföljningen av läkemedelsförsäljningen oftast som lägst på substansnivå, ibland med produktexempel.


Hur många läkemedel används i Stockholms län?

Totalt används inom Stockholms län cirka 1 600 olika substanser. Antalet olika fabrikat/produkter har under senare år ökat kraftigt. Det beror på ökad tillgång på så kallade generiska synonymläkemedel. Större delen av läkemedelsförskrivningen avser ganska få läkemedel. En distriktsläkare förskriver oftast kring 400 läkemedel varav cirka 100 läkemedel står för 90 procent av volymen. Totalt inom länet, alla förskrivare inom alla specialiteter, svarar drygt 300 läkemedel för 90 procent av de samlade kostnaderna. Därutöver svarar omkring 1 200 läkemedel för resterande tio procent, det vill säga läkemedel som förskrivs väldigt sällan och/eller är förhållandevis billiga.


Uppdaterad: 2016-08-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.