Nu lättare att jämföra din förskrivning med andras


Under våren förbättras läkemedelsstatistiken, och dess startsida görs om. Servicen utökas med större möjlighet till prestandajämförelse (så kallad benchmarking) mellan olika kliniker/vårdcentraler. Det nya statistiksystemet innehåller också en rad tekniska nyheter.

Sedan närmare ett decennium har SLL levererat statistik på webben för uppföljning av läkemedelsförsäljningen i Stockholms län. Statistiken redovisas under rubriken Läkemedelsstatistik på Janusinfo.se. Tack vare ny teknik är det nu möjligt att höja kvaliteten och säkerheten i rapportgenereringen. Bland annat blir det möjligt att även få statistik över de läkemedel som sålts på rekvisition till akutsjukhus.

Utökad service
På startsidan publiceras den öppna statistiken för hela länet. Efter personlig inloggning kommer användaren att kunna se rapporter över den egna verksamheten samt viss jämförande statistik. Till att börja med kommer det nya systemet fortsatt att generera olika rapporter som fokuserar på följsamheten till Kloka Listan och Läksaks Kloka Råd, topplistor, vilka läkemedel som ökar och minskar mest, med mera. Längre fram finns planer på utökad statistikservice med bland annat fler rapporter för prestandajämförelse (benchmarking) mellan olika kliniker/vårdcentraler.

Ny startsida
Utseendemässigt kommer man att märka förändringen genom en helt ny startsida, se figur. Denna nås på samma sätt som nu från Janusinfo.se. Egentligen är startsidan en del i en ny SLL-intern analysportal för verksamhetsuppföljning. Utbudet av rapporter om läkemedel blir till att börja med relativt oförändrat. Genom att rapporterna baseras på ny teknik kommer däremot den grafiska presentationen att få nytt utseende. Tanken är att man ska kunna visa läkemedelsstatistiken med en ljusprojektor direkt on-line, god läsbarhet, utan att ha förberett visningen med en PowerPoint-fil. Det senare kommer dock att finnas som ett alternativ efter överföring till pdf-dokument.

Bygger på försäljning
Statistiken bygger på försäljning och speglar därmed endast indirekt förskrivningen av läkemedel. Statistikuppgifterna hämtas från landstingets datalager för vårdanalys, VAL, vars avidentifierade data ursprungligen kommer från apotekens försäljning. I ett längre perspektiv är målet att även kunna erbjuda aggregerade rapporter med översiktlig individrelaterad statistik för hela länet utifrån data i Socialstyrelsens läkemedelsregister. Där kommer man fortlöpande att kunna följa hur många individer i länet som fått ett visst läkemedel, eller vilka kombinationer av läkemedel som är vanligast hos äldre. Resultat från denna form av läkemedelsstatistik har hittills endast refererats i analysrapporter, se Janusinfo.se, Läkemedelsstatistik, Rapporter. Den senaste rapporten baserad på denna typ av läkemedelsdata var ”Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel” (2008-12-19).

Mer samlad bild
Statistiken över rekvisitioner till läkemedelsförråd på akutsjukhus
är endast en fakturaspecifikation över vad som har köpts in. Därmed saknas uppgifter om vem eller vilka patientgrupper som förbrukat dessa läkemedel. Adderat till statistiken över receptförskrivning erbjuds med det nya statistiksystemet en mer samlad bild av den totala läkemedelsförbrukningen i länet. Det gäller särskilt akutsjukhusens kliniker som kommer att kunna följa både egen receptförskrivning och rekvirerade läkemedel till läkemedelsförråd.

Flera tekniska nyheter
Det nya statistiksystemet innehåller därutöver en rad rent tekniska nyheter som ska höja kvalitén på statistiken, bland annat:

  • Ökad IT-säkerhet, individuell inloggning till arbetsplatsrapporterna.
  • Helt nytt utseende, se Figur – lättare att hitta rätt.
  • Varje verksamhet får sin egen startsida.
  • Tydliga uppgifter om vilka arbetsplatskoder eller kundnummer som en analys är grundad på.
  • Bättre grafik.
  • Bättre prestanda med kortare söktider.

Läs fortlöpande om introduktionen av det nya statistiksystemet på Janusinfo.se under Läkemedelsstatistik. Har du frågor, använd lepc@sll.se.

startsida

Figur: Startsidan i det vidareutvecklade systemet för uppföljning.


Kontakta informationsapotekarna


Läkemedelskommittéernas informationsapotekare bidrar till att samordna introduktionen av den vidareutvecklade läkemedelsstatistiken. För mer information, kontakta:

Norra Stockholms läkemedelskommitté
Informationsapotekare
Kristina Aggefors, leg. apotekare, Läkemedelscentrum
Telefon: 08-737 32 24 Fax: 08-737 29 26
kristina.aggefors@sll.se
   
Nordvästra och nordöstra läkemedelskommittérna
Informationsapotekare
Jonatan Dahlkvist, leg. apotekare, Läkemedelscentrum
Telefon: 08-737 40 08 Fax: 08-737 29 26
jonatan.dahlkvist@sll.se
   
Sydvästra läkemedelskommittén
Informationsapotekare:
Emma Svensson, leg. apotekare, Läkemedelscentrum
Telefon: 08-524 889 21 Fax: 08-524 889 20      
emma.svensson@sll.se
   
Södra läkemedelskommittén
Informationsapotekare:  
Sten Ronge, leg. apotekare, Läkemedelscentrum
Telefon: 08-737 47 20 Fax: 08-737 29 26
sten.ronge@sll.seUppdaterad: 2009-04-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.