Läkemedelsuppföljning i SLL

Stockholms läns landsting har publicerat läkemedelsstatistik på Internet sedan slutet av 1990-talet. Sedan 2008 finns läkemedelsstatistik tillgänglig via SLL:s uppföljningsportal i applikationen Läkemedelsuppföljning.

I den allmänt tillgängliga delen av Läkemedelsuppföljning visas översiktligt försäljningen av läkemedel och subventionerade läkemedelsnära varor mot recept till befolkningen i länet liksom försäljningen mot rekvisition till läkemedelsförråd.

Efter inloggning går det att följa upp förskrivning och rekvisition av läkemedel utifrån ett verksamhetsperspektiv för enskilda vårdgivare. Det går även att följa upp befolkningens läkemedelsutköp nedbrutet per kommun eller stadsdel i Stockholm. Applikationen omfattar förutom läkemedel sådana varor som omfattas av läkemedelsförmånen liksom vissa andra apoteksvaror. Rapporterna per arbetsplats ska inspirera till interna kvalitetsinriktade terapidiskussioner. De ska också kunna ge underlag till kostnadsuppföljning och prognostisering av framtida läkemedelskostnader.

Statistikuppgifterna hämtas från apotekens försäljning. Uppgifterna om recept innehåller inga data om enskilda individer annat än ålder, kön och mantalsskrivningsort. Statistikuppgifterna om läkemedelsrekvisitioner saknar helt uppgift om förbrukare. Detta finns endast dokumenterat i vårdgivarnas journalsystem. 

Parallellt med den automatiskt genererade läkemedelsstatistiken publiceras regelbundet på webbsidan olika typer av skriftliga rapporter och analyser under Skriftliga utredningar. Tidigare års rapporter finns också tillgängliga i kronologisk ordning.

Förvaltnings- och utvecklingsenheten för webbsidan bedriver ett aktivt samarbete med andra intressenter inom området läkemedelsuppföljning. Några exempel inom länet är Centrum för läkemedelsepidemiologi CPE och Klinisk Farmakologi, båda vid Karolinska institutet. På nationell nivå finns samarbete med tre andra landsting för benchmarking av läkemedelsförskrivning. Samarbete finns också med Läkemedelsregistret samt Epidemiologiskt Centrum EPC vid Socialstyrelsen. Huvudsyftet är att gemensamt finna nya infallsvinklar för kvalitetsuppföljning av läkemedelsförskrivning och -konsumtion.

Enheten för Analys & Jämförelser,
Medicinskt Kunskapscentrum, SLLBesöksadress:
Medicinskt Kunskapscentrum
Magnus Ladulåsgatan 63 A
118 27 Stockholm
Postadress:
Medicinskt Kunskapscentrum
Box 17533
118 91 Stockholm

E-post: lepc@sll.se 
 

Uppdaterad: 2011-03-31

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.