Inledning

Hitta i sidan

  Syfte och målsättning

  Målsättningen med rekommendationerna är att förbättra kvaliteten i läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre – med syfte att öka livskvaliteten och minska riskerna för läkemedelsrelaterade symtom och biverkningar.

  Många läkare – framför allt allmänläkare och geriatriker – som behandlar sköra och/eller multisjuka patienter, arbetar dagligen med frågor om olika läkemedelsbehandlingar ska initieras, behållas eller avslutas.

  Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen publicerade behandlingsrekommendationer: Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2014 uppmärksammad och prisbelönt, till stöd för läkare som möter denna patientgrupp.

  Stockholms läns läkemedelskommitté har inspirerats av detta arbete och har utarbetat följande rekommendationer tillsammans med läkemedelskommitténs expertråd och baserat på lokala förutsättningar.


  Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

  Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre behöver ofta anpassas efter patientens individuella förutsättningar. Bland annat förändras farmakokinetik och farmakodynamik med ökande ålder och sjuklighet, med ökad risk för biverkningar.

  Bland de allra äldsta finns personer som ska behandlas enligt vårdprogram. Det vetenskapliga underlaget gällande läkemedelsbehandling av de multisjuka, sköra mycket gamla patienterna är dock begränsat eller obefintligt. Huvudsakligen används extrapolering av evidens från yngre och friskare patientgrupper och handläggningen av de äldre patienterna baseras till stor del på klinisk erfarenhet.  Mindre förväntad nytta av behandling som beskrivs i vårdprogram för enskilda diagnoser kan medföra behov av dosjustering, byte eller utsättning av läkemedel.

  För ”sköra” och mycket sjuka äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet ofta prioriteras före prevention. Den behandling som erbjuds ska anpassas efter uppskattad nytta för den individuella patienten.

  Begreppet ”skörhet” (frailty i internationell litteratur) används ofta för att försöka beskriva den påtagligt biologiskt åldrade personen. Ingen konsensusdefinition finns, men oftast finns ofrivillig viktnedgång och kognitiv svikt med. Även en allmän svaghet, trötthet, nedsatt uthållighet, aptitlöshet, låg gångförmåga och låg fysisk aktivitet i allmänhet kan ingå. Personer med ökad risk för upprepade fall förekommer i gruppen.  Man kan vara ”skör” utan att vara multisjuk och utan att ha funktionsnedsättning. Man kan även vara multisjuk utan att vara ”skör”.

  Målgruppen där vårdprogram och riktlinjer behöver individualiseras är i första hand patienter 75 år och äldre med omfattande sjukvårds- och omvårdnadsbehov och personerna har oftast många läkemedel. Många av dem har kognitiv svikt. Den förväntade återstående livslängden överstiger sällan två till tre år.

  Den stora utmaningen är att det inte finns någon enkel, validerad algoritm att identifiera patienterna med, utan att det är en sammanvägning av olika faktorer hos den enskilda patienten som får styra valen av behandlingsnivå. Kliniker som möter multisjuka äldre med stora omsorgsbehov lär sig känna igen dem.


  Behandlingsområden

  Med patientgruppen mest sjuka äldre för ögonen har berörda expertråd skrivit rekommendationer för ett antal behandlingsområden hos äldre. De områden som beskrivs är (i bokstavsordning):

  Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), demens, depression, diabetes, epilepsi, förmaksflimmer, förstoppning, hjärtsvikt, hypertoni, kronisk ischemisk hjärtsjukdom, kronisk njursjukdom, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lipidsänkande behandling vid kardiovaskuär sjukdom, oro / ångest, osteoporos, parkinsons sjukdom,  smärtlindring, stroke, syrarelaterad sjukdom/symtom i matstrupe och magsäck, sömnstörningar, urinträngningar och trängningsinkontinens och vaccinationer.

  Vi hoppas att förskrivarna ska uppleva stöd i att det finns uttalat att vårdprogram inte alltid ska följas i detalj till slutet av livet och att det finns hjälp att välja ut läkemedel som ska prioriteras.  Läkemedel, som har både symtomlindrande effekt och effekt på överlevnad kan vara viktiga att behålla, liksom symtomlindrande läkemedel i det absoluta slutskedet av livet.

  Läkemedelsrekommendationerna är baserade på Kloka Listan för 2016

  Bakgrundsdokumentationen till respektive avsnitt publiceras endast på www.janusinfo.se


  Arbetsordning

   Respektive expertråd har arbetat fram förslag på rekommendationer. I några fall har Uppsala-Örebroregionens texter varit utgångspunkter och i några fall har helt nya texter och rekommendationer skapats. Därefter har förslagen granskats av Expertrådet för geriatriska sjukdomar och Expertrådet för Allmänmedicin. Ändringsförslag och synpunkter har återremitterats till ansvarigt expertråd. I några fall har flera ”remissrundor” behövts. Slutversionen är en sammanvägning av de olika synpunkter som framkommit presenterade i en form som avser att vara ett praktiskt stöd i vardagen.

  Stockholms läns Läkemedelskommitté tackar Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen för förebilden Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2014 varifrån vi lånat stora delar av innehåll men med lokal anpassning och kompletteringar.

  Följande expertråd i Stockholms läns läkemedelskommitté har deltagit i arbetet under ledning av Expertrådet för geriatriska sjukdomar :

  Allmänmedicin

  Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare, ordförande
  Storvretens vårdcentral, Tumba
  jan.hasselstrom@priv.sll.se
  Ewy Adler, distriktsläkare
  Tranebergs vårdcentral

  Helena Alfredsson, distriktsläkare
  Tranebergs vårdcentral

  Susanne Barenius, distriktsläkare
  Sjöstadsdoktorn

  Pierre Bergensand, distriktsläkare
  Stuvsta vårdcentral

  Monika Engblom, med dr, distriktsläkare
  Jakobsbergs vårdcentral, AVC

  Sara Hallander
  , informationsläkare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Alexander Hedman, distriktsläkare
  Mörby vårdcentral

  Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare
  Norrtälje Södra vårdcentral

  Anders Loohagen, husläkare
  Familjeläkargruppen Odenplan

  Christer Norman, distriktsläkare
  Salems vårdcentral och HSF

  Cecilia Ryding, med lic, distriktsläkare
  Lill Jans husläkarmottagning

  Magnus Röjvall, distriktsläkare
  Gustavsbergs vårdcentral

  Marie Schill, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Mattias Schmidt, distriktsläkare
  Solna centrum vårdcentral

  Kajsa Sundqvist, distriktsläkare
  Boo vårdcentral

  Maria Warenmark, distriktsläkare
  Bollmora vårdcentral

  Maria Wolf, distriktsläkare
  Salems vårdcentral


  Analgetika och reumatologiska sjukdomar

  Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
  carl-olav.stiller@ki.se
  Susanne Elfving, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Sofia Ernestam,
  med dr, överläkare
  Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Per Fürst
  , överläkare
  Palliativ vård, Stockholms sjukhem

  Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
  Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Karl-Åke Jansson
  , docent, överläkare
  Ortopedikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Eva Karlsson Holm, distriktsläkare
  Ektorps vårdcentral

  Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
  Barnanestesikliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Jan Persson, med dr, överläkare
  Anestesikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Bo Ringertz, docent, överläkare
  Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Maria Sjödahl, distriktsläkare
  Vårdcentralen Visby Norr

  Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
  Smärtcentrum, ANOPIVA, Karolinska Universitetssjukhuset


  Endokrinologiska och metabola sjukdomar

  Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande
  Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset
  charlotte.hoybye@sll.se
  Maria Sääf, med dr, överläkare
  Endokrinmottagningen, Medicinkliniken, Visby lasarett  Gastroenterologiska sjukdomar

  Mikael Lördal, med dr, ordförande
  Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
  mikael.lordal@sll.se
  Kristina Aggefors, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Johan Holm, ST-läkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Maria Jasinski, allmänläkare
  Husläkarmottagningen, Sophiahemmet

  Marjo Kapraali, med dr, överläkare
  Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

  Per Karlén, med dr, överläkare
  Medicinkliniken, Danderyds sjukhus

  Petter Malmborg, med dr, bitr överläkare
  Gastroenterologi, barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

  Franz Rücker, överläkare
  Medicinkliniken, Visby lasarett

  Dag Stockeld, med dr, överläkare
  Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus

  Charlotte Söderman, med dr, överläkare
  Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

  Sigurd Vitols, professor, specialistläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, SBU


  Geriatriska sjukdomar

  Inga Klarin, med dr, överläkare, ordförande
  Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  inga.klarin@sll.se 
  Alexandre Bonnard, överläkare
  Capio Geriatrik Nacka

  Yvonne Freund Levi, med dr, överläkare,
  Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Kristina Kallin, med dr, överläkare
  Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Berit Magnusson, informationssjuksköterska
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Patrik Mattsson, överläkare
  Psykiatri Nordväst

  Kristina Persson, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Pauline Raaschou, med dr, bitr överläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Christina Syk, överläkare
  Jakobsbergsgeriatriken


  Hjärt-kärlsjukdomar

  Paul Hjemdahl, professor, överläkare, ordförande
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
  paul.hjemdahl@ki.se
  Anette Allhammar, distriktsläkare
  Edsbergs vårdcentral

  Frieder Braunschweig, docent, överläkare
  Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Tomas Forslund
  , distriktsläkare
  Gröndals vårdcentral

  Christine Fransson, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Johan Hulting, docent, överläkare
  Hjärtkliniken, Södersjukhuset

  Thomas Kahan, professor, överläkare
  Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

  Rickard Malmström, docent, överläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Arne Martinsson, med dr, överläkare
  Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

  Franz Rücker, överläkare
  Medicinkliniken, Visby lasarett

  Karin Schenck Gustafsson, senior professor, överläkare
  Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Björn Wettermark, docent, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


  Luftvägs- och allergisjukdomar

  Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
  Lung Allergi kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  michael.runold@sll.se
  Helena Almer, distriktsläkare
  Gustavsbergs vårdcentral

  Elin Dahlén, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Henrik Ljungberg, med dr, specialistläkare
  Lungmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Päivi Söderman, bitr överläkare
  Barnallergologen, Karolinska Universitetssjukhuset

  Karin Toll, med dr, överläkare
  Öron- näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset


  Medicinska njursjukdomar

  Marie Evans, med dr, specialistläkare, tf ordförande
  Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  marie.evans@sll.se
  Tora Almquist, med dr, överläkare
  Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

  Caroline Aspund, distriktsläkare
  Gustavsbergs vårdcentral

  Peter Bárány,
  docent, överläkare
  Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Fredrik Dunér, med dr, överläkare
  Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Maija Fredrikson, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Rafael Krmar, med dr, överläkare
  Barnmedicin 1, Karolinska Universitetssjukhuset

  Sara Lind af Hageby, med dr, specialistläkare
  Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Josefin Mörtberg, bitr överläkare
  Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus
   
  Ingegerd Odar-Cederlöf, docent, överläkare
  Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet

  Staffan Rosenborg, med dr, bitr överläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Lars Wennberg, docent, överläkare
  Transplantationskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Ulf Åman, överläkare
  Handengeriatriken


  Neurologiska sjukdomar

  Mia von Euler, docent, överläkare, ordförande
  Internmedicin, Södersjukhuset
  mia.von.euler@ki.se
  Anders Johansson, med dr, överläkare
  Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Martin Lindberger, med dr, överläkare
  Medicinkliniken, Danderyds sjukhus

  Desirée Loikas, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  David Nelson,
  med dr, överläkare
  ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Karolina Nowinski, med dr, ST-läkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Fredrik Piehl, professor, överläkare
  Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Tiago Taborda Prazeres Moreira, med dr, specialistläkare
  Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Joakim Tedroff, docent, specialistläkare
  Läkarhuset Utsikten

  Kristina Tedroff, docent, överläkare
  Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
  Karolinska Universitetssjukhuset

  Elisabet Waldenlind, docent, överläkare
  Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Katarina Wide, med dr, överläkare
  Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Karolinska Universitetssjukhuset

  Anna Zucco, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


  Psykiatriska sjukdomar

  Mussie Msghina, docent, överläkare, ordförande
  Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset
  mussie.msghina@sll.se
  Mats Ek, överläkare
  Psykiatri Sydväst, SLSO 

  Joar Guterstam, ST-läkare
  Beroendecentrum Stockholm, SLSO

  Aleksander Mathé, senior professor, överläkare
  Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset

  Cecilia Månsson, överläkare
  BUP Solna, BUP-divisionen, SLSO

  Marie Persson, farm lic, leg apotekare 
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Diana Radu Djurfeldt, med dr, överläkare
  Internetpsykiatrienheten och mottagningen för tvångssyndrom, Psykiatri Sydväst
   
  Maria Silverberg-Mörse, överläkare
  BUP Signal, BUP-divisionen

  Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare
  Psykiatri Södra Stockholm

  Carl-Olav Stiller, docent, överläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Anna Zucco, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


  Urologi

  Tareq Alsaody, bitr överläkare, ordförande
  Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  tareq.alsaody@sll.se
  Bengt-Erik Carbin, med dr, specialistläkare
  Sophiahemmet

  Susanne Elfving, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Caroline Elmér, med dr, specialistläkare
  Stockholms UroGynmottagning

  Zeena Hameed, allmänläkare
  Huddinge Akademisk vårdcentral

  Anders Lidestål, specialistläkare
  Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Diana Rydberg
  , specialistläkare
  Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset


  Vaccinationer

  Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare, ordförande
  Smittskydd Stockholm
  ake.ortqvist@sll.se
  Helena Hervius Askling, Överläkare, bitr. smittskyddsläkare
  Smittskydd Stockholm

  Moa Gahm, leg apotekare
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

   


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016