Oro/ångest

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Funktionsnedsättande oro och ångest som ensamt symtom eller som del i andra sjukdomstillstånd. Viktigt att i första hand diagnosticera och behandla depression, demenssjukdom, eller bakomliggande somatisk orsak till oro/ångest (t.ex. smärta, astma/KOL med nattlig hypoxi, hjärtsvikt, hypoglykemi). Uteslut även bakomliggande läkemedelsbiverkan. 


  Icke-farmakologisk behandling

  Psykosocialt stöd och god omvårdnad. Visst stöd finns för KBT.


  Vilka läkemedel bör användas

  Vid behov av läkemedelsbehandling bör man starta med låga doser.
  Kortvariga ångestbesvär och eventuellt initialt vid SSRI-terapi

  oxazepam Oxascand, Sobril

  Långvarig ångest

  escitalopram Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect

  Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

  citalopram Citalopram …

  Rekommenderad maxdos av citalopram är 20 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

  SSRI ger ökad blödningsrisk, framför allt vid samtidig behandling med antitrombotiska läkemedel (till exempel ASA/NSAID).

  För samtliga SSRI finns rapporter om hyponatremi, framförallt under de första veckorna efter behandlingsstart och vid dosökning. Riskökning speciellt vid samtidig diuretikabehandling och vid hög ålder.


  Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

  Hydroxizin (Atarax, Hydroxizin), prometazin (Lergigan), alimemazin (Theralen) och antipsykotika ska undvikas.


  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  SSRI bör alltid trappas ned vid planerad utsättning oavsett patientgrupp, eftersom utsättningsbesvär kan uppträda vid snabb utsättning. Behandling med oxazepam kan vid behov fortsätta och vara av värde till livets slut.


  Referenser/länkar

  Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2010

  Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010

  Lundgren C. FAS UT 3 – att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

  Ayers CR, Sorrell JT, Thorp SR, Wetherell JL. Evidence-based psychological treatments for late-life anxiety. Psychol Aging. 2007 Mar;22(1):8-17. PubMed


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016