Syrarelaterad sjukdom/symtom i matstrupe och magsäck

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Indikationer för behandling med syrahämmande läkemedel är magsår, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) samt profylax mot magsårsblödning hos riskpatienter, till exempel multisjuka patienter med fler än ett läkemedel som kan ge ökad blödningsrisk. Vid ulcussjukdom och samtidig infektion med Helicobacter pylori ska alltid eradikering genomföras.

  Icke-farmakologisk behandling

  Ej aktuellt vid ovanstående indikationer.

  Vilka läkemedel bör användas

  Protonpumpshämmare, PPI, är förstahandsmedel. 20 mg omeprazol en gång per dag räcker i de flesta fall. Eradikera alltid vid HP-positivt duodenal- och ventrikelulcus. Samma preparat och behandlingstider som för yngre vuxna.

  GERD

  Symtomatisk gastroesofageal refluxsjukdom bör alltid behandlas med den lägsta underhållsdos av PPI som ger god symtomkontroll alternativt vid behovsbehandling (on demand).

  Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

  H2-receptorantagonister bör undvikas hos äldre på grund av risk för konfusion. Beakta risken för interaktioner mellan PPI och flera läkemedel.

  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  • Ompröva regelbundet långtidsbehandling (>2 månader) med PPI.
  • Om ingen av ovanstående indikationer föreligger, ska behandlingen avslutas.
  • Eventuella utsättningsförsök görs under noggrann uppföljning.

  Vid långvarig behandling med PPI finns en viss, om än svag, riskökning för tarminfektion, osteoporos och pneumoni. Därför ska långvarig behandling med PPI regelbundet omvärderas.

  Rebound är ett fenomen som beror på en tillfällig och övergående ökad bildning av magsyra efter syrahämmande behandling. Symtom på rebound kan misstolkas som återkomst av grundsjukdomen.

  Referenser/länkar

  Janusinfo. Janusmed interaktioner

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Dyspepsi och reflux – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2007

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Blödande magsår – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2011

  Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

  Madanick RD. Proton pump inhibitor side effects and drug interactions: Much ado about nothing? Cleve Clin J Med. 2011 Jan;78(1):39-49. PubMed


  Uppdaterad: 2018-03-08

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2018.