Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté utgör Stockholms läns landstings kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting.

Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté arbetar bland annat med att:

  • öka intresset för läkemedelsfrågorna inom all hälso- och sjukvård
  • rekommendera de läkemedel som ger mesta möjliga hälsa för landstingets befolkning i Kloka Listan
  • introducera nya läkemedel i sjukvården på ett säkert och effektivt sätt
  • fortbilda, kommunicera och förmedla evidensbaserad kunskap om läkemedel inom hela landstinget
  • följa upp hur läkemedlen används i praktiken och över tid
  • ta fram och kommentera förslag till landstingets policy och strategi i läkemedelsfrågor som till exempel handlar om ekonomi, biverkningar, läkemedelsmissbruk, klinisk forskning och miljöaspekter på läkemedel
  • driva nationella samarbeten inom läkemedelsområdet
  • stödja förskrivare, verksamhetschefer, beställarorganisationen och andra beslutsfattare med kunskap om läkemedel
  • bidra till en effektiv och kunskapsbaserad upphandling av läkemedel i landstinget


Till läkemedelskommittén är knutet expertråd inom stora terapiområden. Expertråden granskar tillgänglig dokumentation om läkemedel och gör oberoende utvärderingar. I såväl Stockholms läns läkemedelskommitté som dess expertråd ska ingå medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Medlemmarna ska ha stort medicinskt förtroende inom sjukvården.

Stockholms läns läkemedelskommitté har ett brukarråd med representanter från patient-, pensionärs-  samt handikapporganisationer knutet till sig. De organisationer som är representerade i brukarrådet är HSO, DHR, PRO och SPF. Brukarrådet och läkemedelskommitténs arbetsutskott träffas en gång per termin för informations- och idé-utbyte, dialog och diskussion.

Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy och jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen.

Läkemedelskommittén ger ut tidskriften Evidens, medicin & läkemedel.


Uppdaterad: 2017-03-09

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se