Därför behövs biverkningsrapportering

Biverkningar och läkemedelsrelaterade problem har stor betydelse både som hälsoproblem och ur sjukvårdsekonomisk synvinkel, eftersom de hör till de vanligaste orsakerna till att äldre läggs in på sjukhus. Många ovanliga biverkningar upptäcks inte förrän preparatet har använts av ett stort antal patienter. Det är i princip omöjligt att ha identifierat alla möjliga biverkningar redan vid tiden för godkännande och registrering av ett nytt läkemedel. Ur ett säkerhetsperspektiv är därför de första åren på marknaden mycket viktiga för nya läkemedel.

En bra biverkningsrapportering är av stor betydelse för att klargöra riskprofilen hos nya läkemedel när de kommit i normalt bruk av patienter.

Biverkningsrapporter om enskilda fall kan också ge mycket värdefulla indikationer om speciella riskfaktorer hos behandlade patienter och om olämpliga kombinationer med andra preparat.

Antalet läkemedel på den svenska marknaden ökar ständigt. Nya läkemedel registreras snabbare i dag och via centrala godkännanden kan de börja säljas i alla EU-länder samtidigt. Det sker också såväl ett Europeiskt som ett globalt samarbete kring uppföljning av biverkningsrapporter. En nyhet från 2012 är möjligheten att söka i den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance.


Uppdaterad: 2017-06-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19