Upphandlade läkemedel - Janusinfo

Upphandlade läkemedel

Upphandlade läkemedel (avtal och prislistor)

Läkemedel på rekvisition

Vacciner

Mer information om beställning av vacciner på Vårdgivarguiden

Av Stockholms läns landstings totala läkemedelskostnad på cirka 8,9 miljarder kronor (helår 2017) används ca 18 % (drygt 1,6 miljarder) till läkemedel som ordineras och rekvireras inom slutenvård.
Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar som görs av SLL Upphandling i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.
De som har rätt att använda avtalen är Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och stiftelser (SLL). Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som SLL har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, också rätt att använda SLL:s läkemedelsavtal.

Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav. 

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel, synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat.

Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel i beställningssystemet Proceedo. Titta efter symbolen http://www.janusinfo.se/imcms/images/blandat/tumme.jpg för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel.

I de fall liknande preparat är utbytbara finns en hänvisning till upphandlat alternativ inlagt i systemet När liknande varor inte är utbytbara ligger ansvaret på läkaren att värdera om upphandlat preparat kan användas och i så fall ordinera det i journalsystemet för att det ska beställas.

Genom att välja upphandlade läkemedel...

...sparas åtskilliga miljoner kronor varje år
...upprätthålls en hög leveranssäkerhet och därmed patientsäkerhet
...efterlevs landstingets högt ställda miljökrav
...säkerställs att gällande lagstiftning följs

Läkemedelskostnaden styrs av fler faktorer än pris – lägst pris behöver inte vara synonymt med lägst kostnad för landstinget på sikt!

Inom landstinget finns en uttalad målsättning att upphandla en allt större andel av rekvisitionsläkemedel samt att säkerställa att ingångna avtal i stor utsträckning efterlevs.

FAKTA UPPHANDLING

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr hur vi ska göra våra affärer. Lite förenklat syftar LOU till att offentliga verksamheter ska göra så bra och ansvarsfulla affärer som möjligt. Detta sker genom att uppsöka och dra nytta av den konkurrens som finns på aktuell marknad.

På läkemedelsmarknaden finns två huvudtyper av konkurrens. För nyare läkemedel som är skyddade av patent finns ibland möjlighet att utnyttja prisskillnader som råder mellan olika europeiska marknader, så kallad parallellimport. Efter patentutgång är det möjligt för andra att tillverka och sälja motsvarande läkemedel, och då talar vi om generisk konkurrens. Vid patentutgångar för biologiska läkemedel kan vi dra fördel av konkurrens från så kallade biosimilarer – strukturellt närliggande men ej identiska molekyler.

Alla upphandlade läkemedel rekommenderas inte av Stockholms läns läkemedelskommitté för vanliga sjukdomar eller för breda indikationer i specialiserad vård. Därför kan upphandlade läkemedel saknas i Kloka Listan.

Rekommendationer utan avtal
Sortimentsgruppen inom Stockholms läns landsting använder symbolen http://www.janusinfo.se/PageFiles/609767/proceedo%20%5b1%5d.jpg i Proceedo i de fall ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel rekommenderas. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Vid frågor om upphandlade läkemedel kontakta SLL Upphandling:
Ulf Törnqvist,
telefon 073-668 17 16 
ulf.tornqvist@sll.se, avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se


Uppdaterad: 2018-02-26

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo