Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förord

Förord till åttonde upplagan 2019-07-07

Åttonde upplagan har reviderats efter samma principer som de föregående. Ett stort antal vårdprogram har uppdaterats och ett mindre antal är nyskrivna. Reumatologkapitlet är omarbetat av redaktionen och eftergranskat av specialist. Kardiologi-avsnittet ska vara kongruent med SLLs hjärt-kompendium ”Akut hjärtsjukvård”. Infektionskapitlet är uppdaterat efter aktuella STRAMA-rekommendationer.

Janusversionen uppdateras intermittent mellan upplagorna.

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Redaktionen tackar Eva-Marie Ignell som skött distribution, och professor Peter Henriksson för administrativt stöd. Båda är knutna till Danderyds sjukhus.

Åttonde upplagan ges ut av:

Doc Johan Hulting, FO Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Dr Simon Askelöf, Akutmedicinkliniken, S:t Görans sjukhus.

Dr Mats Wistrand, Akutmedicinkliniken, S:t Görans sjukhus.

Dr Peje Åstrand, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Redaktionen har inga jävsförhållanden att rapportera.

Redaktionen vill gärna bli uppmärksammad på eventuella fel och oklarheter. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och fakta som bör ingå i nästa upplaga. Kontakta huvudredaktören vid behov: johan.hulting@telia.com.

Bilden på omslaget: Abisko jockii. Foto: Per Åstrand 2019.

Rådgivare och granskare av åttonde upplagan 2019: Pernilla Darlington (lungsjukdomar), Hossein Karimi (reumatologi), Lars Gottberg (allergi, astma, bistick), Mårten Söderberg (trombossjukdomar), Tora Almgren (njur-sjukdomar), Mia von Euler (stroke, epilepsi). Anna Haeggström (gastro-leversjukdomar), Jonas Hörnsten (pacemakerpatient på akutmott.), Karin Hildebrand (organdonation), Buster Mannheimer (hyponatremi), Roland Fiskesund (TTP/HUS), Milena de Oliveira e Costa och Malin Vading (infektion).

Rådgivare och granskare av sjunde upplagan 2017: Sune Forsberg (förgiftningar), Hossein Karimi (rheumatologi), Lars Gottberg, Maria Starkhammar (allergi, astma, bistick), Mårten Söderberg, Eli Westerlund (trombossjukdomar), Michael Wanecek (elektrolyter), Stelios Karayiannides, Maria von Heijne, Maria Oden-Uhrenius (endokrinologi), Maria Alenklint (malnutrition), Eliane Sardh (porfyri), Sebastian Havervall (gastroenterologi och leversjukdomar), Katja Wyss, Anna Färnert, Milena de Oliveira e Costa, Ola Blennow, Katarina Brodin (infektion), Richard Åhlberg (hematologi), Mia von Euler, Elisabeth Änggårdh-Rooth (stroke), Peter Alpkvist (subaraknoidalblödning), Mårten Söderberg (Wernicke-Korsakoff syndrom), Ritva Matell och Henrik Matell (myastenia gravis, MS och Guillain-Barré), Malou Hultcrantz (facialispares), Martin Lindberger (epilepsi), Johan Ejerhed (konfusion/delirium hos äldre), Saga Nybäck (yrsel).

Rådgivare och textunderlag för sjätte upplagan 2015: Peter Henriksson, Mattias Törnerud (kardiologi), Thomas Kahan (cirkulationssjukdomar), Anne Geborek (lungsjukdomar), Pernilla Darlinton (sarkoidos), Maria Starkhammar, Lars Gottberg (astma), Mårten Söderberg, Anders Carlsson (ventrombos-sjukdomar), Elisabeth Aurelius, Bibi Johansson, Charlotta Millbourn, Karin Lindahl, Milena de Oliveira e Costa (infektionssjukdomar), Jan Calissendorff (tyreoideasjukdomar), Lena Landstedt-Hallin (diabetes), Maria von Heijne och Maria Odén Uhrenius (binjurebarksjukdomar), Stelios Karayiannides (endokrinologi), Ann-Charlotte Laska (stroke), Ayman Fakih, István Szabó (agiterad patient/abstinens), Mårten Söderberg (Wernicke-Korsakoff syndrom), Ritva Matell och Henrik Matell (myastenia gravis, MS och Guillain-Barre), Malou Hultcrantz (facialispares), Martin Lindberg (epilepsi), Charlotte Höybye, Maria Sääf (elektrolytrubbningar). Textunderlag: Emily Asplund, Johan Herlin (konfusion hos äldre), Saga Nybäck (yrsel), Maria Starkhammar, Lars Gottberg (anafylaxi, geting- och bistick).

Granskare femte upplagan 2012: Lena Landstedt-Hallin (diabetes), Ove Törring (endokrinologi). Mårten Söderberg (trombossjukdomar). Hans Persson, Jonas Höjer (förgiftningar). Mia von Euler, Ann-Charlotte Laska (stroke). Ann Zachau (neurologi exkl stroke). Anders Håkansson (infektions-sjukdomar). Fredrik Sjöö (hematologi). Michael Runold (lungsjukdomar). Anne Geborek (pleuradränage). Bernhard Grewin, Stefan Bergman (reumatologi). Lars Gottberg (allergi). Eli Korsnes Westerlund (koagulations-rubbningar). Per Åstrand (delar av texten).

Granskare fjärde upplagan 2009: Mårten Söderberg (trombossjukdomar); Jonas Höjer (förgiftningar); Mia von Euler, Ann Charlott Laska (stroke); Charlotte Medin (njursjukdomar); Cecilia Bredin (lungsjukdomar); Karin Sandek (sarkoidos); Anders Håkansson (infektionssjukdomar); Eva Vikström Jonsson (allergi, lungsjukdomar).

Granskare tredje upplagan 2007: Anders Håkansson (infektionssjukdomar), Bo Ringertz (reumatologi), Mia von Euler (neurologi), Jan Samuelsson (hematologi), Carl-Gustaf Elinder, Pälle Hedman (njursjukdomar), Antti Oksanen (alkoholhepatit), Hans Törnblom (GI-sjukdomar), Mårten Söderberg (trombossjukdomar), Margareta Holmström (blödningssjukdomar), Mats Palmér (diabetes), Jonas Höjer (förgiftningar).

Granskare andra upplagan 2005: Ove Törring, Erik Moberg, Nils Adner, David Nathanson (endokrinologi); Anders Håkansson (infektionssjukdomar); Jan Samuelsson (hematologi); Anne Zachau, Bo Höjeberg (neurologi); Åke Ohlsson, Arne Martinsson, Fariborz Tabrizi, Mattias Törnerud (kardiologi); C-G Elinder (njursjukdomar); Jonas Höjer (förgiftningar); Antti Oksanen (leversjukdomar).

Förkortat förord till första upplagan 2003. Sedan 1980-talet finns ett vård­program ”Akut kardiologi” inom SLL. Arbetet med att ta fram ett liknande program inom internmedicinen initierades av SPESAK och verksamhets-cheferna inom internmedicin 2001.

Redaktion för upplaga 1-5: Docent Johan Hulting, MIVA/Kardiologkliniken, Södersjukhuset. Dr Inger Gretzer-Qvick, Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus. Doc Ulf Ludwigs, Akutkliniken, Karolinska Solna. Doc Stefan Sjöberg, Medicinkliniken, Karolinska Huddinge.

Förkortningar - blodprover

Blodstatus: Hb, EPK, EVF, MCH, MCHC, MCV, TPK, LPK

Elektrolytstatus*: Natrium, kalium, kreatinin, (klorid, bikarbonat)

Leverstatus*: Bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, PK, amylas, gamma-GT

Koagulationsstatus*: APTT, PK (PK= PK-INR i hela dokumentet), TPK

Intoxikationsprover*: Etanol, metanol, paracetamol

Syra-basstatus och blodgaser: pH, PaOR2R, PaCOR2R, BE, (laktat)

*) Beställaren måste själv ange vilka analyser som skall utföras.

Uppdaterat: 2021-01-13
Uppskattning av njurfunktion – glomerulusfiltration (eGFR, GFR)
är viktig i medicinska sammanhang och har särskild betydelse för dosering av läkemedel med renal elimination.

Relativ GFR (eGFR) anges i ml/min/1,73m2. P-kreatinin påverkas främst av muskelmassa och njurfunktion. Region Stockholm/ Karolinska Lab använder den reviderade Lund-Malmö formeln för beräkning av eGFR baserad på ålder, kön (för skattning av muskelmassa) och P-Kreatinin. I följande fall ger metoden osäkra resultat: stor muskelskada, akut större förändring av njurfunktion, dialys, graviditet, uttalad hypo-/hypertyreos. Cystatin C-clearance är en annan metod. Den ger säkrare värden vid muskelskador men underskattar eGFR vid graviditet och höga doser steroider

Absolut GFR (ml/min) beräknades tidigare som kreatinin-clearance eller med hjälp av Cockroft-Gaults formel. GFR kan mätas exakt som Iohexol- eller krom-EDTA-clearance.

Läkemedel ska doseras efter ”absolut GFR”. För personer med normal kroppsbyggnad är absolut och relativ GFR väsentligen lika. För dosering av renalt utsöndrade läkemedel vid kraftigt avvikande kroppsbyggnad (längd, vikt) bör eGFR räknas om till absolut GFR med hjälp av aktuell kroppsyta((www.egfr.se). Alternativt bestäms cystatin C-clearance.

Exempel på läkemedel med övervägande eller enbart renal utsöndring

ACE-hämmare (flera)

aciklovir

antibiotika (flera)

atenolol

dabigatran

digoxin

flukonazol

gabapentin

litium

metformin

metotrexat

pregabalin

sotalol

valaciklovir

 

 

Exempel på läkemedel med metaboliter som utsöndras via njurarna

vissa SU-preparat
(sulfonureider)

morfin


Senast ändrad