Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter i upplaga 8

Antalet sidor har ökat med 24 från 334 till 358!

Nya vårdprogram

Anemi – sicklecellsjukdom (nytt vårdprogram på Janusinfo 2020-07-06)

Abdominellt kompartmentsyndrom

Hudinfektioner

Toxiskt chocksyndrom

Kronisk systoliskt hjärtsvikt (EF ≤40%) – behandling

Hemoptys

Vestibulära schwannom (Akustikusneurinom)

Akut antifosfolipidsyndrom

Sjögrens syndrom

Systemisk skleros

Blodtransfusion – stor eller massiv blödning

Inga program är borttagna i bok- eller nätupplagan. Stycket ”Handläggning vid intag av paracetamol, slow-releasepreparat (Alvedon 665 mg)” i upplaga 7 är struket i upplaga 8. ”Allvarlig blödning på grund av läkemedel” är flyttat till kapitel ”Hematologi”. Kapitlet ”Reumatologi” är omskrivet av redaktionen.

Följande kapitel är extra noggrant genomgångna med många ”små” ändringar: Gastro-leversjukdomar, Infektion, Kardiologi, Nefrologi, Neurologi (stroke och epilepsi). I övriga kapitel finns mindre uppdateringar, redigeringar och rättelser införda. Några exempel på ändringar ges nedan.

Större ändringar har skett i följande vårdprogram

Aortadissektion

Svimning

Hyponatremi

Hypernatremi

Toxidrom

Anemi – blodtransfusion

Kontrastmedelsorsakad nefropati

Sinustrombos

Konfusion/Delirium hos äldre

Hypertermi

Lumbalpunktion

Organdonation

Några exempel på mindre ändringar i upplaga 8

Sidhänvisning

15, 163 Steroidbehandling vid chock och sepsis

26 Feokromocytom

52 Översikt diabetesmedel

95 Förgiftning - paracetamol slow- release (Alvedon 665). Tabeller för dosering av acetylcystein är borttagna

134 TTP/HUS

151 Influensa provtagning

183 Torsades de Pointes VT

186 Angiografi efter hjärtstopp

192 Algoritm för bedömning av bröstsmärta vid Troponin T ≤14 ng/l

194 Syrgasbehandling vid akut koronart syndrom

197 Antikoagulantia efter PCI

198 STEMI -trombolys

210 MR vid takotsubo

220 Utredning myokardit

262 Ny definition status epileptikus

305 Takaysus arterit

313 Bilddiagnostik vid armtrombos

323 Alkalinisering av urin

326 isker vid elkonvertering

327 Hypotermibehandling vid hjärtstopp

340 Pleuratappning

341 Synactentest

Några exempel på små tillägg i upplaga 8

46 Risk för ketoacidos med LCHF-kost och SGLT2-hämmare

71 Isopropylalkoholintoxikation

143 Endokardit - icke-bakteriell

161 Sepsis-3 kriterier + tabell för skattning av FiO2

186 Indikationer för koronar angiografi efter hjärtstopp

196 PRECISE-DAPT score. Blödningsrisk efter PCI

205 Cancrelor - parenteral P2Y12-hämmare

208 Diabetes och hjärtinfarkt. Indikation för SGLT2-hämmare

212 Bedömning av vänsterkammarfunktion med ekokardiografi

266 Doseringsschema fosfenytoin vid status epileptikus

267 Antiepileptiska läkemedel för långtidsbruk

320 D-dimer vid graviditet och lungemboli

337 Oxygenbehandling med högt nasalt flöde (Optiflow)


Senast ändrad