Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypertensiv kris (med encefalopati eller andra kristecken)

Definition

Mycket högt blodtryck (vanligen >240/130 mmHg) och symtom enligt nedan. Kristecken kan uppträda vid lägre trycknivåer vid lungödem. Malign hypertoni definieras som fundus hypertonikus III-IV, det vill säga exudat, blödningar, papillödem vid ögonbottenundersökning. (Graviditetstoxikos är en annan typ av kristillstånd med proteinuri och lätt-måttlig blodtrycksstegring).

Orsak

Oftast kraftig blodtrycksstegring under relativt kort tid. Snabbt pro­gre­dierande sekundär hypertoni till exempel akut njurartärocklusion, akut glomerulonefrit, intracerebral process (särskilt lillhjärnsblödning – fråga specifikt vid DT undersökning), primär hypertoni med akut försämring, eller mycket sällsynt, feokromocytom. Differentialdiagnos är stroke eller annan intrakraniell process.

Klinisk bild

 • Akut vänsterkammarsvikt eller lungödem.
 • Encefalopati med huvudvärk, yrsel, synrubbning, illamående, kräkningar, ibland medvetandepåverkan och kramper. Fokalneurologiska symtom och fynd är mycket ovanligt.
 • Akut njursvikt. Oliguri-anuri.

Utredning

 1. Blodtryck i båda armarna.
 2. Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Urinstatus, eventuellt urinsediment.
 3. EKG, ofta tecken på vänsterkammarhypertrofi.
 4. DT hjärna om misstanke på stroke eller lillhjärnsblödning.
 5. Lyssna över njurartärerna, kontrollera perifera pulsar.
 6. Ögonbottenundersökning.

Behandling

 1. Akut inläggning med täta blodtryckskontroller. EKG-övervakning.
 2. Sängläge, höjd huvudände, lugn och ro.
 3. Inj labetalol (Trandate) 5 mg/ml, 2-5 ml iv under 3 minuter. Kan upprepas med 5 minuters intervall eller ges som infusion, 40 ml (200 mg) i 160 ml Glukos 50 mg/ml. Ges i dosen 2 mg/min= 2 ml/min. Totaldos bör ej överstiga 200 mg. Drastisk sänkning av blodtrycket ska undvikas för att förhindra ischemiska komplikationer. Sänk maximalt 25 % per 24 timmar.
 4. Diazepam (Stesolid) 5-10 mg po eller iv.
 5. Inj Furosemid 10 mg/ml, 4 ml iv. Högre dos vid njurinsufficiens.
 6. ACE-hämmare (om tillgängligt tabl Kaptopril 50 mg upplöst i vatten) eller calciumantagonist som ger långsammare trycksänkning.
 7. Vid vänstersvikt eller kontraindikation mot betablockad rekommenderas försiktig nitroglycerininfusion (risk för kraftigt blodtrycks-fall och reflektorisk takykardi).
 8. Vid njursvikt kontakt med njurläkare.

ICD-kod: Beroende på underliggande orsak, I11-I15

Senast ändrad