Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hyperkalemi

Definition

Allvarliga symtom uppträder vanligen först vid P-Kalium >7 mmol/l.

Orsaker

Ofta flera samverkande orsaker vid livshotande hyperkalemi såsom njur­insufficiens, avbruten steroidbehandling vid sekundär binjurebark­insufficiens, acidos, hemolys, stor muskelskada. Acidos i sig leder till utträde av kalium från cellerna.

Läkemedelsbehandling av betydelse: Kaliumklorid, kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, angiotensin-receptorblockare. Insulinbrist.

Sällsynta orsaker: Mb Addison, massiv digitalisförgiftning. Venstas eller hemolys vid provtagningen kan ge falskt förhöjda värden.

Klinisk bild

Muskelsvaghet. Hjärtarytmier: Bradykardi, ledningshinder, AV-block, lågfrekvent kammarflimmer, asystoli. Måttligt förhöjda plasmanivåer kan ge höga spetsiga T-vågor, särskilt i prekordiala avledningar. Uttalad hyperkalemi (P-Kalium >8,0 mmol/l) ger breda och formförändrade QRS-komplex. EKG-övervakning vid P-Kalium >7 mmol/l eller allvarliga kaliumrelaterade EKG-förändringar.

Behandling

  1. Calcium iv: Vid allvarliga kaliumrelaterade EKG-förändringar, inklusive arytmier, ge inj Calciumglukonat 10 % (licenspreparat), 10 ml iv under 3 min. Kortvarig effekt, bör upprepas. Arytmiskyddande effekt, sänker inte P-Kalium.
  2. Glukos-insulin: Starta inf snabbinsulin (1 E/ml) med infusionspump. Initialt ges 5 E/tim. Samtidigt ges inf Glukos 50–100 mg/ml, 1 000 ml på ca 5 tim. Kontrollera P-Glukos och P-Kalium varje timme och justera insulindosen vid behov.
  3. Behandling av samtidig vätskebalansrubbning: Vätskebehandling vid dehydrering med inf NaCl 9 mg/ml.
  4. Beta-2-agonist: Inhalation salbutamol (Ventoline) 5 mg/ml, 1–2 ml via nebulisator under EKG-övervakning. Företrädesvis till dialyspatient när man vill begränsa vätsketillförseln.
  5. Alkalisering: Endast vid acidos ge inf Natriumbikarbonat 50 mg/ml, 100–200 ml. Kontrollera därefter syra-basstatus och Natrium och Kalium. Upprepa tillförseln vid behov.
  6. Jonbytare: Ge pulver natriumpolysterensulfonat (Resonium) 15–30 g po. Dosen kan vid behov upprepas 3–4 gånger/dygn. Resonium kan ges som lavemang varvid 30 g blandas med 200 ml metylcellulosa, 1 %.
  7. Hemodialys: Effektiv men invasiv behandling. Kan krävas vid anuri och övervätskning.
  8. Mediciner: Sätt ut mediciner som höjer kalium (se ovan).

ICD-kod: Hyperkalemi E87.5

Senast ändrad 2019-09-10

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se